Du er her

Medisinskfaglig rådgiver

Publisert
1. november 2008

Jeg tok jobben som klinikkleder i fjor. Jeg er psykologspesialist og har arbeidet ved ulike psykiatriske avdelinger i mange år. Under meg har jeg for tiden tre psykiatere i en klinikk på 30 ansatte. Må jeg utnevne medisinskfaglig rådgiver? Kan den jeg utpeker, nekte å være det? Kan legegruppen bestemme hvem som skal være min rådgiver? Hvordan avgrense oppgavene dersom jeg utpeker medisinskfaglig rådgiver?

Ny sjef

Medisinskfaglig rådgiver må utnevnes bare dersom lederen ikke har den medisinskfaglige kompetansen som er nødvendig. Du har ikke kompetanse i medisinering, og kanskje heller ikke i rutiner rundt medisinering. Dette kan gjøre det nødvendig å utnevne en medisinskfaglig rådgiver i ditt tilfelle. Det er imidlertid ikke noe forbud mot å ha medisinskfaglig rådgiver selv om det etter loven ikke skulle være nødvendig. Sannsynligvis kan arbeidsgiveren pålegge en lege å være medisinskfaglig rådgiver, så sant vedkommende ansees skikket til det. Dette er nok formelt sett innenfor arbeidsgiverens styringsrett. Men hvor lurt det er å ta en slik kamp dersom den blir satt på spissen, er et annet spørsmål.

Det er arbeidsgiveren som bestemmer hvem som skal være medisinskfaglig rådgiver. En annen ting er at det av og til kan være fornuftig å lytte til råd – enten en nå følger dem eller ikke. Ordningen med rådgiver er kommet inn for å sikre forsvarlighet (eller i hvert fall unngå uforsvarlighet). Jeg vil tro at det er fornuftig på uformelt vis å diskutere saker med fornuftige rådgivere langt ut over det loven måtte pålegge. Merk at rollen er rådgiver. Du er fortsatt sjefen, og det er sjefen som til sist bestemmer. Det kan faktisk også innebære (i prinsippet) at du tar en avgjørelse som går på tvers av det rådet du har fått.

Merk at begrepet medisinsk ofte brukes synonymt med «faglig» eller «helse» i Norge. I forskriftssammenheng for forholdet mellom psykolog og lege er medisinsk imidlertid begrenset til medisinering. Avgrensningen av hvilke spørsmål en ikke-lege som er sjef, søke råd om, er avhengig av den kompetanse som sjefen faktisk har. For eksempel vil jeg tro at en sykepleiersjef i flere spørsmål vil måtte søke råd enn du som psykolog (og sjef) må. Husk at den medisinskfaglige rådgiveren ikke kan gå inn og overprøve andres forsvarlige behandling. Den medisinskfaglige rådgiveren forholder seg til lederen. Det skal ikke være en todelt ledelse!

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 11, 2008, side

Kommenter denne artikkelen