Du er her

Spesialist-tvang

Publisert
1. juli 2008

Kan en ikke-spesialist (psykolog) ha ansvaret for vurdering og journalføring av beltelegging og/eller skjermingsvedtak? Og i tilfelle, hvilket ansvar har spesialisten i en slik situasjon?

Psykolog

Tidligere kunne vedtak om tvangsmidler, som bruk av belter og remmer treffes av lege. Dette er nå endret, slik at vedtakskompetansen tillegges den faglig ansvarlige for vedtak også dersom det er en psykologspesialist. Bakgrunn for dette er at psykologspesialister i utgangspunktet vurderes som like godt egnet til å foreta den aktuelle vurderingen. Faglig ansvarlige for vedtak om behandling med legemidler kan imidlertid ikke gjøres av klinisk psykolog. I forskrift om bruk av tvangsmidler § 6 heter det blant annet at dersom en akutt nødssituasjon gjør at umiddelbar kontakt med den faglige ansvarlige ikke er mulig, kan ansvarshavende ved avdelingen vedta bruk av mekaniske tvangsmidler, isolering eller kortvarig fastholding. I slike tilfeller skal den faglig ansvarlige så snart som mulig underrettes. Dersom situasjonen gjør fortsatt bruk av tvangsmidler nødvendig, skal den faglig ansvarlige ta standpunkt til om bruken av tvangsmidler skal opprettholdes. En ikke-spesialist kan ikke delegeres oppgaver og ansvar i forbindelse med tvangsvedtak. Men en faglig ansvarlig spesialist må kunne benytte medhjelpere for gjennomføring av tvangsvedtak.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 7, 2008, side

Kommenter denne artikkelen