Du er her

Åpent landskap?

Publisert
2. oktober 2007

Nytt sykehus er under planlegging. Man vet hvor stort areal som er til rådighet, og har skissert funksjoner sykehuset skal dekke. Nytt sykehus blir ca. 40 000 kvadratmeter mindre enn det gamle. Dette innebærer at en tar sikte på noen nye løsninger for å kompensere for manglende areal. En slik løsning er kontorlandskap/felleskontorer i hele sykehuset, inkludert poliklinikker. Hver behandler må bestille samtalerom for den enkelte pasientsamtale. Det vises i den forbindelse til A-hus og St. Olavs hospital.

Utvidet arbeidstid er en forutsetning for at man kan betjene behovet for helsetjenester i det nye sykehuset. Det er regnet ut at samtalerom må benyttes frem til klokken 19 eller 20. Det innebærer at vi «automatisk» vil få innført utvidet åpningstid og endret arbeidstid hvis det nye sykehuset bygges.

Prosjektledelsen på sykehuset hevder at utvidet åpningstid er en forutsetning som tillitsvalgte har gått med på allerede i 2004, da det ble laget et hovedfunksjonsprogram med henblikk på nytt sykehus. At dette er ferdigforhandlet, vil verken jeg (Psykologforeningen) eller Legeforeningen akseptere, men mye av premissen er allerede lagt. Signalet er at dette er siste sjanse for innspill før det sendes videre til departementet, og at planene «låses» om to uker. Er det taktisk lurt å komme med noe nå, eller kan det like gjerne tas på et senere tidspunkt? Jeg tror ikke vi får endret så mye på de forutsetningene som er lagt inn her, men jeg vil jo nødig bli tillagt å ha godkjent utvidet arbeidstid ved ikke å komme med innspill.

Betuttet tillitsvalgt

Du bør stille spørsmål ved motivene for slik «større utnyttelse av behandlingsrom» (henførende positivt ladet uttrykk) og lengre «åpningstid» innenfor psykisk helse. Eneste motiv som kan godtas for avvik fra vanlig dagarbeidstid må være hensynet til pasientene. Dette ser ikke ut til å være motivet her. Motivet slik det fremgår her, er å spare utbyggingspenger.

På sikt vil imidlertid et slikt avvik fra dagarbeidstid føre til økte driftsutgifter for sykehuset. Blant annet fordi det forutsetter at arbeidstidsbestemmelsene for psykologgruppen må endres i forhold til dagens praksis. Psykologene (og annet behandlingspersonale og kontorpersonalet) vil bli pålagt å arbeide kveldstid mot dagens dagtid. Dét vil neppe bli billigere enn hva det ville koste å ha akseptable dagarbeidsforhold. Dette er noe psykologer ikke ønsker. Spørsmål om arbeidstidsbestemmelser med videre må Psykologforeningen komme tilbake til i framtidige overenskomstforhandlinger.

Erfaringsmessig er terapirombestilling en svært lite fleksibel løsning, for eksempel der en må bestille grupperom. Det tar lett mye tid å finne et rom som er ledig når det passer både for pasienten og psykologen.

Kontorlandskap for behandlere er etter vårt syn ikke mulig når en samtidig skal bevare pasientenes rett til at taushetsbelagte opplysninger tilflyter flere enn nødvendig. Dette kan gjelde skriftlige ting (papir og skjerm som står åpent i landskap) og ikke minst telefonsamtaler, enten disse er med samarbeidsparter eller med pasienten selv. Kontorlandskap for behandlere er brudd på helsepersonelloven § 25. Jf. også pågående høringssak om endringer i helsepersonelloven (høringsnotat datert 13.06.07):

Endringsforslag:

I høringsnotatet foreslås det at helsepersonelloven § 21 gis et nytt annet ledd som setter forbud mot å lese, motta, søke etter eller på annen måte tilegne seg, bruke eller besitte taushetsbelagte pasientopplysninger uten at det har et nærmere bestemt formål begrunnet i tjenstlige behov og er i samsvar med lovens bestemmelser om taushetsplikt. Formålet er å få en klar lovhjemmel om forbud mot urettmessig tilegnelse av pasientopplysninger, samt bidra til å bedre sikkerheten ved behandling av sensitive opplysninger.

Dette styrker ytterligere vår påstand om at kontorlandskap ikke er mulig i psykisk helsevern. Du må etterspørre hvilke sykehus som har slike forhold som det her antydes. A-hus er for eksempel ikke tatt i bruk ennå. Hva finnes egentlig av erfaringer med en slik å måte å innrede et sykehus på? Som tillitsvalgt må du si utvetydig ifra om dette på det planlagte møtet med arbeidsgiveren. Sørg for at innsigelsene kommer med i referatet fra møtet. Dette er ikke tidspunktet for uklare standpunkter.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 10, 2007, side

Kommenter denne artikkelen