Du er her

Se journalen?

Publisert
1. juli 2007

Har klientens advokat rett til innsyn i journaler når klienten samtykker? Advokater har vel ikke noe med journaler å gjøre?

På vakt

Når andre enn pasienten selv ber om opplysninger eller innsyn i journalen, skal innsyn kun gis dersom loven eksplisitt gir plikt eller anledning til å gi innsyn. En hovedregel er at pasientens (skriftlige) samtykke alltid må foreligge for at andre skal gis innsyn – men også fra denne regelen finnes det unntak.

Fra pasientrettighetsloven § 5-1: «En representant for pasienten har rett til innsyn i opplysningene som pasienten nektes innsyn i, med mindre representanten anses uskikket for dette. En lege eller advokat kan ikke nektes innsyn, med mindre særlige grunner taler for dette.»

I dette tilfellet er du altså pliktig å gi innsyn, siden det både foreligger et samtykke fra klienten og det er klientens advokat som gis innsyn. Det må noteres i journalen at advokaten er gitt innsyn, og det skriftlige samtykket fra klienten legges også til journalen.

Eilert Ringdal

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 7, 2007, side

Kommenter denne artikkelen