Du er her

Mors innsyn

Publisert
1. juli 2007

Min pasient er 14 år, og hennes foreldre er i ferd med å skilles. Nå har moren bedt om innsyn i datterens journal, sannsynligvis i forbindelse med at hun ønsker å hindre faren i samvær med datteren. Min pasient vil ikke ha noen innblanding fra noen av foreldrene i sin journal. Hva svarer jeg moren?

Psykolog for selvstendig 14-åring

Kan barnet nekte foreldrene innsyn? Pasientrettighetsloven § 5-1 Rett til innsyn i journal, henviser til § 3-4 Informasjon når pasienten er mindreårig:

«Er pasienten under 16 år, skal både pasienten og foreldrene eller andre med foreldreansvar informeres. Er pasienten mellom 12 og 16 år, skal opplysninger ikke gis til foreldre eller andre med foreldreansvaret når pasienten av grunner som bør respekteres, ikke ønsker dette. Informasjon som er nødvendig for å oppfylle foreldreansvaret, skal likevel gis foreldre eller andre med foreldreansvaret når pasienten er under 18 år. Dersom barneverntjenesten har overtatt omsorgen for barn under 16 år etter barnevernloven § 4-8 eller § 4-12, gjelder første, annet og tredje ledd tilsvarende for barneverntjenesten.»

Det tillegges altså stor vekt hva pasienten på 14 år selv ønsker. «Grunner som bør respekteres» vil typisk være dersom foreldres innsyn vil kunne forsterke konfliktnivået i familien, eller på andre måter være til ulempe eller skade for pasienten. Psykologens beste faglige skjønn må være avgjørende for om pasientens ønske skal respekteres. Selv om foreldres juridiske rett til innsyn er klart dersom barnet er under 12 år, må psykologen før det gis innsyn, kunne råde pårørende til å avstå fra dette dersom det vil kunne være uheldig for pasienten eller til mulig skade for pasientens utbytte av behandlingen.

Eilert Ringdal

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 7, 2007, side

Kommenter denne artikkelen