Du er her

Samtykke til epikrise?

Publisert
1. januar 2007

Kan Psykologforeningen bekrefte om det er riktig at en psykolog ikke kan sende en epikrise til min fastlege, uten mitt samtykke? Fastlegen tok psykologens epikrise inn i legejournalen om meg, men jeg finner uttalelsene til dels uriktige og krenkende. Hvordan er reglene for dette, og hva heter reglene?

Tidligere pasient

I henhold til journalforskriften § 9 skal det sendes epikrise når en behandling er avsluttet (eller ved andre passelige høve), til henvisende lege/fastlegen – så sant ikke pasienten motsetter seg dette. Rent administrativt skal psykologen sende epikrise til fastlegen automatisk, men altså ikke når pasienten ikke vil at det skal gjøres. Helsemyndighetene har lagt et stadig sterkere press på at det kun er dersom pasienten motsetter seg det, at epikrise ikke skal sendes. Se journalforskriften http://www.lovdata.no/for/sf/ho/xo-20001221-1385.html

Skulle psykologen ha spurt deg eksplisitt? Ut fra taushetsbestemmelsene er svaret ja. Men dersom kontakten med for eksempel fastlegen er nødvendig for å kunne yte helsehjelpen, og når det også ut fra forholdene ellers er rimelig opplagt at pasienten ville gi sitt samtykke (for eksempel fordi det tidligere hadde vært kontakt mellom psykologen og legen vedrørende den aktuelle pasienten), kan opplysninger gis videre. Reglene om taushetsplikt, samtykke og overføring av journalopplysninger finner du i helsepersonelloven §§ 21, 22 og 45.

Se helsepersonelloven http://www.lovdata.no/all/hl-19990702-064.html

Opplysninger i psykologens eller legens journal kan på visse vilkår kreves rettet eller slettet. Du kan skrive et brev til psykologen, med kopi til din fastlege, der du påpeker hva som er feil, krenkende eller tendensiøst, og oppgir hva som er korrekte opplysninger. Du kan eventuelt spørre om psykologen kan skrive en ny epikrise som kan erstatte den første. Regler for retting og sletting i journal finne du i helsepersonelloven §§ 42 og 43.

Jeg går ut fra at du har fått kopi av journalen hos psykologen eller fastlegen. Det er kun i ytterst få tilfeller at du kan bli nektet innsyn (kopi) av din egen journal. Reglene for dette finner du i pasientrettighetsloven § 5–1 http://www.lovdata.no/all/nl-19990702-063.html

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 1, 2007, side

Kommenter denne artikkelen