Du er her

Hypnose

Publisert
27. oktober 2006

På den klinikken jeg jobber, har en kollega med treårig helseutdanning nå begynt på et kurs i hypnose. Hva har skjedd med Schjelderups gamle hypnoselov – har den gått tapt i de nye helselovene? Er det kun forsvarlighetsprinsippet som er enerådende nå? Mange av våre pasienter har både rusproblemer og psykiske lidelser. Det kan ikke bli forsvarlig behandling dersom andre enn psykolog eller lege benytter hypnose. Avdelingen her på helseforetaket dekker riktignok ikke denne utdanningen, men kan ledelsen forhindre at vedkommende bruker slike metoder i behandlingen?

Fremdeles bevisst

Mange tror feilaktig at det spesielle forbudet mot at andre enn psykolog og lege kan utøve hypnose, forsvant sammen med kvakksalverloven. Straffeloven § 364 regulerer imidlertid fremdeles dette: «Med Bøder eller med Fængsel indtil 3 maaneder straffes den, som anvender noget Middel eller nogen Fremgangsmaade, hvorved en anden med sit Samtykke hensættes i hypnotisk Tilstand eller i Afmagt, Bevidstløshed eller lignende Tilstande. Denne bestemmelse er ikke til hinder for, at en læge eller en psykolog benytter hensettelse i sådan tilstand i vidensabelige øiemed eller ved sygebehandling.» I tillegg til straffelovens klare forbud så vil også helsepersonellovens krav om forsvarlighet nødvendigvis komme til samme konklusjon. Helsepersonelloven gjelder jo kun helsepersonell når det er handlinger som skjer utenfor helsetjenestene. Derfor er det nødvendig med uttrykkelig forbud i straffeloven, slik at personer ikke kan underlegges hypnose utført av ikke-helsepersonell utenfor helsetjenestene. I dette tilfellet er det opplagt at ledelsen har plikt til å sørge for at ulovlig behandling ikke finner sted.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 11, 2006, side

Kommenter denne artikkelen