Du er her

Pensjon

Publisert
1. januar 2006

Jeg har egen praksis som organisasjonskonsulent. Etter den nye lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP) kan jeg nå etablere en egen tjenestepensjonsordning og få skattefradrag for det. De tillater bare at jeg innbetaler maksimalt 2 % av inntekten i en slik ordning, men siden det er mange tiår til jeg skal gå av med pensjon, kan jo også dette bli et bidrag ved siden av Folketrygdens alderspensjon. For å få mest mulig pensjon ut av dette, er det viktig at forsikringsselskapenes administrasjonsutgifter holdes nede. Har Psykologforeningen noe tilbud for oss?

Trygg fremtid

Gjennom samarbeidet i Akademikerne regner vi med å etablere felles innkjøpsforeninger som kan kjøpe pensjonsordning på vegne av en rekke bedrifter. Akademikerne vil etablere seg som en slik innkjøpsforening som inngår en rammeavtale med forsikringsleverandøren. Det antas at kostnadene ved en slik ordning da blir vesentlig redusert. En større innkjøper vil også ha bedre gjennomslag ved forhandlingene med forsikringsselskapet. Regelverket for slike felles innkjøpsordninger er ennå ikke ferdig utformet fra departementet.

Den enkelte næringsdrivende kan maksimalt innbetale 2 % av inntekt til OTP. Kostnadene for ordningen (administrasjonskostnader) kommer i tillegg. OTP må være etablert innen utgangen av 2006, dersom en ønsker fradrag for 2006. Det anbefales å vente med å inngå kontrakter om OTP inntil tilbudet via Akademikerne foreligger. Pensjon er en langsiktig sparing. Det er særlig aktuelt å etablere OTP for de som har mange år til de blir pensjonister.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 1, 2006, side

Kommenter denne artikkelen