Du er her

Avvikling av praksis

Publisert
1. februar 2005

Jeg nedla min privatpraksis for noen år siden. Journalarkivet har jeg fremdeles nedlåst, men når kan jeg makulere journalene?

Skjells år og alder

Når en psykolog dør eller privatpraksisen legges ned, skal fylkeslegen kontaktes om hvor journalarkivet skal oppbevares videre. Det er intet alternativ at psykologen selv eller psykologens arvinger oppbevarer journalene. Vanligvis vil fylkeslegen akseptere at journalene overføres til en annen psykolog, for eksempel dersom en annen psykolog overtar privatpraksisen. Dersom ikke annet blir bestemt, så vil fylkeslegen vanligvis bestemme at journalene oppbevares av en helseinstitusjon frem til de eventuelt kan destrueres. Du bør derfor nå rydde opp i disse forholdene.

Journalforskriftens paragraf 14 sier at «journalene skal oppbevares til det av hensyn til helsehjelpens karakter ikke lenger antas å bli bruk for dem … (Dette) bør ikke skje før det er gått minst 10 år etter siste innføring i journalen». De journalene som er mer enn 10 år gamle kan du altså makulere, dog bør selv en så gammel journal ikke makuleres dersom det med rimelighet kan antas at det senere vil bli behov for den. Dette vurderes ut fra pasientens interesse. Erstatningssøksmål mot psykologen kan bli forsøkt reist også senere enn 10 år etter siste kontakt. Foreldelsesfristene i en del lover begynner først å løpe fra det tidspunkt pasienten ble klar over hvilken skade eller ettervirkninger han har fått av behandlingen. Journaler er en dokumentasjon av hva som har foregått i behandlingen. Slettes journalene, vil psykologen vanskeligere kunne dokumentere behandlingen og sine påstander. Ut fra et slikt resonnement kan det derfor være klokt å beholde journalene (som må oppbevares forsvarlig) så lenge som mulig. Dette kan være et tankekors for de pasienter som verdsetter glemselens slør.

For journaler i offentlige institusjoner er det en rekke andre bestemmelser som ofte krever langt større grad av «evig» oppbevaring av journaler. Se for øvrig Helsepersonellovens forskrifter om pasientjournal, med kommentarer (Sosial- og Helsedepartementet, rundskriv I-20/2001).

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 42, nummer 2, 2005, side

Kommenter denne artikkelen