Du er her

Langvarig taushet

Publisert
1. januar 2005

For ti år siden jobbet jeg i PPT i en kommune. Advokaten til et barn jeg den gang hadde kontakt med vil nå ha opplysninger fra meg, selv om jeg nå ikke husker stort av saken. Advokaten har sendt meg kopi av hele journalen. Kommunen påstår nå at de må gi meg fritak fra taushetsplikten dersom jeg skal vitne i rettssaken. Er jeg pliktig til å få en slik tillatelse fra kommunen, og er jeg pliktig til å si til kommunen at jeg er kontaktet av advokat? Kan eller må jeg bidra med opplysninger i forkant av rettssaken? Er jeg pliktig til å vitne i saken?

Svekket hukommelse

I dette tilfellet, der du for lengst har sluttet i kommunen, er du ikke pliktig til å opplyse kommunen om at du er kontaktet. Langt mindre er du pliktig til å innhente tillatelse fra kommunen for å vitne i retten. Generelt har du plikt til å møte i retten som vitne dersom retten innkaller deg. Hva du har mulighet for å si, eller hva du har lov til å si, er et helt annet spørsmål, men du har plikt til å møte. Se for øvrig september-nummeret for ulike sider av rollen som vitne. Merk at klienten må ha fritatt deg fra taushetsplikten for at du skal kunne gi opplysninger som vitne. Er klienten, etter 10 år, fremdeles ikke myndig, må foresatte gi samtykke til at man blir fritatt fra taushetsplikten. Husk at man bare kan gi informasjon om den som har krav på taushet og har fritatt psykologen fra taushetsplikten. Har man opptegninger om andre i journalen, må også de gi samtykke til fritak fra taushetsplikten (for eksempel søsken, eller en av foreldrene). I hovedsak vil det være naturlig at du så mange år i etterhånd avgrenser deg til å gjengi vurderingene du den gang gjorde. Du har jo ikke grunnlag for å foreta noen nye vurderinger. Under disse forutsetningene vil du kunne bidra med opplysninger også før rettssaken, men det høres jo ikke ut til å være særlig mye nytt du kan bidra med.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 42, nummer 1, 2005, side

Kommenter denne artikkelen