Du er her

Studentunderskrift

Publisert
1. juli 2004

Vi har tilsatt en student som straks er ferdig med studiene. Hun gjør en glimrende utredningsjobb her i habiliteringstjenesten. Er det krav til at en ansvarlig undertegner sammen med henne, eller istedenfor henne? Må det i tilfellet være en spesialist som undertegner?

Sjefpsykolog

Siden studenten verken er autorisert psykolog eller har lisens, kan hun ikke bruke psykologtittelen, eller på annen måte gi inntrykk av at hun er psykolog. Mange i denne situasjonen bruker betegnelsen psykologstudent. Hvis det bare er en psykologstudent som undertegner en uttalelse, kan denne ikke betegnes som en psykologuttalelse. I de fleste tilfeller vil det være vanlig at en annen psykolog både har gått gjennom saken med studenten, og medundertegner. Det kan være andre krav dersom utredningsarbeidet kun skal legges som del av sykehusets journal.

Det er bare i få tilfeller at det er et absolutt krav at utredninger må undertegnes av spesialist. Psykologforeningen og Psykiaterforeningen mener at pasienter innen psykisk helse må ha krav på å bli vurdert av psykologspesialist eller psykiater, men i dette ligger ingen begrensning i hvem som kan skrive uttalelser, det er kun pasientens behov en her vektlegger. Som i alt annet en gjør, må en kun uttale seg om det en er kvalifisert til (Helsepersonelloven § 4).

Trygdekontorene ber i stor grad om spesialisterklæringer fra alle psykologer, uansett om de er spesialister eller ikke. Det er viktig at psykologer gjør denne type arbeid. Trygdekontorene har for øvrig en noe lavere sats for arbeidet, dersom den som skriver spesialisterklæringen ikke er spesialist (L-90). Dersom spesialist medundertegner, benyttes den høyere spesialistsatsen (L-120).

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 41, nummer 7, 2004, side

Kommenter denne artikkelen