Du er her

To ledige 100 % avtalehjemler i klinisk voksenpsykologi lokalisert til Flekkefjord

Helse Sør-Øst RHF

To 100 % avtalehjemler for godkjent spesialist i klinisk voksenpsykologi er ledig for snarlig tiltredelse.
 
Hjemlene skal lokaliseres til Flekkefjord.
 
Praksis skal drives i samsvar med den til enhver tid gjeldende rammeavtale mellom Helse Sør-Øst RHF og Norsk psykologforening.
 
100 % avtalehjemmel forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid i 44 uker pr. år, inkludert administrasjon av praksis. Databasert pasientadministrativt system forutsettes.
 
Avtalespesialisten skal bidra til å oppfylle sørge-for ansvaret til Helse Sør-Øst RHF. Det innebærer bl.a. at avtalespesialisten skal foreta undersøkelser, diagnostikk og behandling i samsvar med regionale og nasjonale mål og prioriteringer og lovverk, jf. rammeavtalens punkt 4.1. I sørge for ansvaret er det og en forventning at avtalespesialist skal bidra til å redusere ventelister ved aktuelt HF.

Søker må ha evne og vilje til tverrfaglig samarbeid og samarbeid med øvrig primær og spesialisthelsetjeneste, blant annet i forhold til prioritering av pasienter.
 
Søkerne vil bli vurdert ut fra faglige kvalifikasjoner og erfaring, samarbeidsevner og personlig egnethet.

Det er ønskelig med bred poliklinisk erfaring. Det skal i praksis kunne gis både langtids- og korttidsterapier. Kompetanse innen migrasjonshelse og transkulturell psykiatri vil bli vektlagt.
 
Helse Sør-Øst RHF ønsker at den som tildeles hjemmelen samlokaliserer seg med andre avtalespesialister og/eller fastleger/annet helsepersonell.
 
Det forutsettes samarbeidsavtale mellom avtalespesialisten og Sørlandet sykehus HF, jf. Rammeavtalen §1.3.
 

Nærmere opplysninger: spesialrådgiver Kari Iren Austad Borge, enhet for psykisk helsevern og rusbehandling, e-post Kari.Iren.Austad.Borge@helse-sorost.no, telefon 02411.
 
Søknad og CV legges inn og sendes elektronisk via Webcruiter. CV skal ikke legges ved som vedlegg.
 
Vi gjør oppmerksom på at HPR nr, dato for norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning skal legges inn under «CV-elementer –Legg ved HPR»

Kopi av autorisasjon og spesialistgodkjenning skal vedlegges.


Lenke til annonse

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
22. april 2020