Du er her

Ledig 100 % avtalehjemmel i voksenpsykologi i Helse Sør-Øst, lokalisert til Oslo, bydel Stovner, Grorud eller Søndre Nordstrand

Helse Sør-Øst RHF

Avtalespesialistene er legespesialister og spesialister innen psykologi som har driftsavtale med det regionale helseforetaket. Det er ca. 950 avtalespesialister som har avtale med Helse Sør-Øst RHF og de står for en stor del av den polikliniske virksomheten i regionen.    

Avtalepraksis skal drives i samsvar med den til enhver tid gjeldende Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Norsk psykologforening om spesialistpraksis i klinisk psykologi.  

Avtalespesialistene skal bidra til å oppfylle “sørge-for ansvaret” til Helse Sør-Øst RHF. Det innebærer bl.a. at avtalespesialisten skal foreta undersøkelser, diagnostikk og behandling i samsvar med regionale og nasjonale mål og prioriteringer og lovverk. I sørge- for ansvaret er det og en forventning at avtalespesialisten skal bidra til å redusere ventetider ved aktuelt helseforetak/sykehus. 

Avtalehjemmelen er ledig for snarlig tiltredelse.   

Ved etablering av avtalepraksis skal denne drives i velegnede lokaler med universell utforming. Helse Sør-Øst RHF ønsker at den som tildeles hjemmelen samlokaliserer seg med andre avtalespesialister eller fastleger/annet helsepersonell.   

Full avtale forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid i 44 uker pr. år, inkludert administrasjon av praksis.   


Forutsetninger

 • Det forutsettes samarbeidsavtale mellom avtalespesialisten og relevant HF samt andre institusjoner som bidrar til å oppfylle RHF sørge-for ansvar jf. Rammeavtalen §1.3. Sentralt i samarbeidet er faglig utvikling, prioritering og ventetider.   
 • Avtalespesialisten skal forholde seg til krav til IKT som er hjemlet i lov, forskrift og til enhver tid gjeldende avtaleverk.   
 • Databasert pasientadministrativt system og tilkopling til Norsk Helsenett forutsettes ved oppstart.   
 • Avtalespesialisten skal rapportere elektronisk til Norsk Pasientregister (NPR).   
 • Avtalespesialisten skal drive bred poliklinisk virksomhet, herunder undersøkelser, diagnostikk og behandling i henhold til regionale og nasjonale mål og prioriteringer, samt til enhver tid gjeldende lovgivning.    


Kvalifikasjoner

 • Bred poliklinisk erfaring og kompetanse innen migrasjonshelse og interkulturell psykologi vil bli vektlagt. Søkere bør ha min. to års poliklinisk erfaring med allmennpsykiatriske lidelser, og det er ønskelig med videreutdanning.  Avtalespesialisten skal bidra til gode pasientforløp, med vekt på terapier som bidrar til kort ventetid .
 • Søker må ha evne og vilje til tverrfaglig samarbeid. Det forutsettes et nært samarbeid med den øvrige helsetjenesten, blant annet i forhold til prioritering av pasienter.    
 • Det forutsettes god utrednings- og behandlingskompetanse.   
 • Søker vil bli vurdert ut fra faglige kompetanse og erfaring, samarbeidsevner, personlig egnethet og evne til å drive selvstendig virksomhet.   
 • Tildeling forutsetter norsk autorisasjon som psykolog, og norsk spesialistgodkjenning.   
 • Avtalespesialisten må beherske norsk både muntlig og skriftlig.   

Helse Sør-Øst RHF yter driftstilskudd etter gjeldende bestemmelser i lov, forskrifter og avtaler jf. Rammeavtalens § 9.   Den som tildeles hjemmelen må fremlegge politiattest ved avtaleinngåelse.  

Vi gjør oppmerksom på at HPR nr., og dato for norsk autorisasjon og norsk spesialistgodkjenning skal legges inn under «CV-elementer –Legg ved HPR»    

Spesialistgodkjenning skal vedlegges søknaden.  


Kontaktinformasjon: Kari Iren Austad Borge, spesialrådgiver, tlf. 62 58 55 00, e-post kari.iren.austad.borge@helse-sorost.no og Tommy Liberg, HR-sjef, tlf. 62 58 55 00, e-post tommy.liberg@helse-sorost.no


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
3. desember 2021