Du er her

Ledig 100 % avtalehjemmel i voksenpsykolog - Innlandet, Elverum

Helse Sør-Øst RHF - Avtalespesialister

Avtalespesialistene er legespesialister og spesialister innen psykologi som har driftsavtale med det regionale helseforetaket. Det er ca. 950 avtalespesialister som har avtale med Helse Sør-Øst RHF og de står for en stor del av den polikliniske virksomheten i regionen. Avtalepraksis skal drives i samsvar med den til enhver tid gjeldende Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Norsk psykologforening om spesialistpraksis i klinisk psykologi. 

Avtalespesialistene skal bidra til å oppfylle sørge- for ansvaret til Helse Sør-Øst RHF. Det innebærer bl.a. at avtalespesialisten skal foreta undersøkelser, diagnostikk og behandling i samsvar med regionale og nasjonale mål og prioriteringer og lovverk. I sørge- for ansvaret er det og en forventning at avtalespesialist skal bidra til å redusere ventetider ved aktuelt helseforetak/sykehus. 


Avtalehjemmelen er ledig for snarlig tiltredelse.  

Ved etablering av avtalepraksis skal denne drives i velegnede lokaler med universell utforming. Helse Sør-Øst RHF ønsker at den som tildeles hjemmelen samlokaliserer seg med andre avtalespesialister eller fastleger/annet helsepersonell.  

Full avtale forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid i 44 uker pr. år, inkludert administrasjon av praksis.  

Felles henvisningsmottak i psykisk helsevern ble innført 01.09.2023 i Helse Sør-Øst, se mer informasjon - se https://www.helse-sorost.no/om-oss/vart-oppdrag/vare-hovedoppgaver/behan… for mer informasjon. 


Forutsetninger

 • Det forutsettes samarbeidsavtale mellom avtalespesialisten og Sykehuset Innlandet HF, DPS Elverum - Hamar og andre institusjoner som bidrar til å oppfylle RHF sørge- for ansvar jf. Rammeavtalen §1.3. Sentralt i samarbeidet er faglig utvikling, prioritering og ventetider. 
 • Avtalespesialisten skal forholde seg til krav til IKT som er hjemlet i lov, forskrift og til enhver tid gjeldende avtaleverk.  
 • Databasert pasientadministrativt system og tilkopling til Norsk Helsenett forutsettes ved oppstart.  
 • Avtalespesialisten skal rapportere elektronisk til Norsk Pasientregister (NPR).  
 • Avtalespesialisten skal drive bred poliklinisk virksomhet, herunder undersøkelser, diagnostikk og behandling i henhold til regionale og nasjonale mål og prioriteringer, samt til enhver tid gjeldende lovgivning. 


Kvalifikasjoner

 • Bred poliklinisk erfaring og kompetanse innen migrasjonshelse og interkulturell psykologi vil bli vektlagt. Søkere bør ha minimum to års poliklinisk erfaring med allmennpsykiatriske lidelser, og det er ønskelig med videreutdanning.  
 • Avtalespesialisten skal bidra til gode pasientforløp, med vekt på terapier som bidrar til kort ventetid. 
 • Søker må ha evne og vilje til tverrfaglig samarbeid. Det forutsettes et nært samarbeid med den øvrige helsetjenesten, blant annet i forhold til prioritering av pasienter.   
 • Det forutsettes god utrednings- og behandlingskompetanse.  
 • Evne til strukturert og selvstendig arbeid.
 • Søker vil bli vurdert ut fra faglige kompetanse og erfaring, samarbeidsevner, personlig egnethet og evne til å drive selvstendig virksomhet.  
 • Det forutsettes norsk autorisasjon som psykolog, og norsk spesialistgodkjenning.  
 • Avtalespesialisten må beherske norsk både muntlig og skriftlig.  
 • Helse Sør-Øst RHF yter driftstilskudd etter gjeldende bestemmelser i lov, forskrifter og avtaler jf. Rammeavtalens § 9.  

Den som tildeles hjemmelen må fremlegge politiattest ved avtaleinngåelse.  

Vi gjør oppmerksom på at HPR-nummer og dato for norsk autorisasjon og norsk spesialistgodkjenning skal legges inn under «CV-elementer –Legg ved HPR»   
Spesialistgodkjenning skal vedlegges søknaden. 

Tildeling av avtalehjemmel er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, og søkere gjøres oppmerksom på at andre kan få innsyn i søknader og sakens dokumenter.    


Kontaktinformasjon

Kari Iren Austad Borge, spesialrådgiver - adm, tlf. 62 58 55 00, e-post: kari.iren.austad.borge@helse-sorost.no

Mona Harby, rådgiver - adm, tlf. 62 58 55 00, e-post: mona.harby@helse-sorost.no


Lenke til annonsen
Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
6. oktober 2023