Du er her

Ledig 100 % avtalehjemmel i klinisk voksenpsykologi lokalisert til Hamar

Helse Sør-Øst RHF

100 % avtalehjemmel for godkjent spesialist i klinisk voksenpsykologi er ledig for snarlig tiltredelse.

Hjemmelen skal lokaliseres til Hamar.

Praksis skal drives i samsvar med den til enhver tid gjeldende rammeavtale mellom Helse Sør-Øst RHF og Norsk psykologforening.

100 % avtalehjemmel forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid i 44 uker pr. år, inkludert administrasjon av praksis. Databasert pasientadministrativt system forutsettes.

Avtalespesialisten skal bidra til å oppfylle sørge-for ansvaret til Helse Sør-Øst RHF. Det innebærer bl.a. at avtalespesialisten skal foreta undersøkelser, diagnostikk og behandling i samsvar med regionale og nasjonale mål og prioriteringer og lovverk, jf. rammeavtalens punkt 4.1. I sørge for ansvaret er det og en forventning at avtalespesialist skal bidra til å redusere ventelister ved aktuelt HF.

Søker må ha evne og vilje til tverrfaglig samarbeid og samarbeid med øvrig primær og spesialisthelsetjeneste, blant annet i forhold til prioritering av pasienter.

Søkerne vil bli vurdert ut fra faglige kvalifikasjoner og erfaring, samarbeidsevner og personlig egnethet.

Det er ønskelig med bred poliklinisk erfaring. Det skal i praksis kunne gis både langtids- og korttidsterapier.

Kompetanse innen migrasjonshelse og transkulturell psykiatri vil bli vektlagt.

Helse Sør-Øst RHF ønsker at den som tildeles hjemmelen samlokaliserer seg med andre avtalespesialister og/eller fastleger/annet helsepersonell.

Det forutsettes samarbeidsavtale mellom avtalespesialisten og Sykehuset Innlandet HF, jf. Rammeavtalen §1.3.


Nærmere opplysninger: spesialrådgiver Kari Iren Austad Borge, enhet for psykisk helsevern og rusbehandling, e-post Kari.Iren.Austad.Borge@helse-sorost.no, telefon 02411.


Søknad og CV legges inn og sendes elektronisk via Webcruiter.


Vi gjør oppmerksom på at HPR nr, dato for norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning skal legges inn under «CV-elementer –Legg ved HPR»

Kopi av av autorisasjon og spesialistgodkjenning skal vedlegges.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
22. april 2020