Du er her

Ledig 100 % avtalehjemmel i klinisk voksenpsykologi lokalisert til Gjøvik

Helse Sør-Øst RHF

100 % avtalehjemmel for spesialistpraksis i klinisk voksenpsykologi er ledig for snarlig tiltredelse.
 
Praksisen skal lokaliseres til Gjøvik.
 
Praksis med avtalehjemmel skal drives i samsvar med den til enhver tid gjeldende rammeavtale mellom de regionale helseforetakene og Norsk psykologforening om avtalepraksis for psykologspesialister. 100 % avtale forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid fordelt på ukens fem virkedager i 44 uker pr. år, inkludert administrasjon av praksis.
 
Databasert pasientadministrativt system og tilkopling til Norsk Helsenett forutsettes.
 
Avtalespesialisten skal bidra til å oppfylle sørge- for ansvaret til Helse Sør-Øst RHF. Det innebærer bl.a. at avtalespesialisten skal foreta undersøkelser, diagnostikk og behandling i samsvar med regionale og nasjonale mål og prioriteringer og lovverk, jf. rammeavtalens punkt 4.1.
 
Søkere må ha evne og vilje til tverrfaglig samarbeid og samarbeid med øvrig primær og spesialisthelsetjeneste, blant annet i forhold til prioritering av pasienter.
 
Søkerne vil bli vurdert ut fra faglige kvalifikasjoner og erfaring, samarbeidsevner og personlig egnethet.
 
Bred poliklinisk erfaring-  og kompetanse innen migrasjonshelse og transkulturelle helseutfordringer, vil bli vektlagt. Det er ønskelig med kompetanse i traumebehandling og behandling av personlighetsforstyrrelser.
 
Avtalepraksis skal drives i egnede lokaler med universell utforming. Helse Sør-Øst RHF ønsker at den som tildeles hjemmelen samlokaliserer seg med andre avtalespesialister eller fastleger/annet helsepersonell.
 
Det forutsettes samarbeidsavtale mellom avtalespesialisten og relevant HF samt andre institusjoner som bidrar til å oppfylle RHF sørge- for ansvar. jf. rammeavtalen §1.3.


Nærmere opplysninger: spesialrådgiver Kari Iren Austad Borge, enhet for psykisk helsevern og rusbehandling, e-post Kari.Iren.Austad.Borge@helse-sorost.no, telefon 02411.

 

Søknad sendes elektronisk via Webcruiter. 

 

Vi gjør oppmerksom på at HPR nr, dato for norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning skal legges inn under «CV-elementer –Legg ved HPR»

Kopi av av autorisasjon og spesialistgodkjenning skal vedlegges.

 

Lenke til annonsen og søk på stillingen

 

Søknadsfrist
25. januar 2021