Du er her

Ledig 100 % avtalehjemmel i klinisk voksenpsykologi

Helse Sør-Øst RHF

100 % avtalehjemmel for spesialistpraksis i klinisk voksenpsykologi er ledig for snarlig tiltredelse. Praksisen skal lokaliseres til Larvik, Vestfold.

Praksis skal drives i samsvar med den til enhver tid gjeldende rammeavtale mellom Helse Sør-Øst RHF og Norsk psykologforening. Full avtale forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid i 44 uker pr. år, inkludert administrasjon av praksis.

Databasert pasientadministrativt system og tilkopling til Norsk Helsenett forutsettes.

Avtalespesialisten skal bidra til å oppfylle ”sørge-for”-ansvaret til Helse Sør-Øst RHF. Det innebærer bl.a. at avtalespesialisten skal foreta undersøkelser, diagnostikk og behandling i samsvar med regionale og nasjonale mål og prioriteringer og lovverk, jf rammeavtalens punkt 4.1. I sørge for ansvaret er det og en forventning at avtalespesialist skal bidra til å redusere ventelister ved aktuelt HF.

Søkere må ha evne og vilje til tverrfaglig samarbeid og samarbeid med øvrig primær og spesialisthelsetjeneste, blant annet i forhold til prioritering av pasienter.

Søkerne vil bli vurdert ut fra faglige kvalifikasjoner og erfaring, samarbeidsevner og personlig egnethet.  

Det er ønskelig med bred poliklinisk erfaring, og erfaring med PTSD og depresjoner. Kompetanse innen migrasjonshelse og transkulturelle helseutfordringer vil bli vektlagt.

Det forutsettes samarbeidsavtale mellom avtalespesialisten og Sykehuset i Vestfold HF samt andre institusjoner som bidrar til å oppfylle RHF sørge-for ansvar. jf. Rammeavtalen §1.3.

Avtalespesialisten skal bidra til gode pasientforløp, med vekt på terapier som sikrer kort ventetid.

Avtalepraksis skal drives i egnede lokaler med universell utforming. Helse Sør-Øst RHF ønsker at den som tildeles hjemmelen lokaliserer seg i en gruppepraksis med andre avtalespesialister eller fastleger/annet helsepersonell. 

Nærmere opplysninger: rådgiver Kari Iren Austad Borge, Psykisk helsevern og rusbehandling, Helse Sør-Øst RHF, e-post kari.iren.austad.borge@helse-sorost.no eller telefon 02411.


Søknad sendes elektronisk via Webcruiter.  Søknadstekst og CV skal legges inn i Webcruiter, og ikke som vedlegg.
 
Vi gjør oppmerksom på at HPR nr, dato for norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning skal legges inn under «CV-elementer –Legg ved HPR».
Norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning skal vedlegges.

Kontaktinformasjon: Kari Iren Austad Borge, spesialrådgiver - adm., tlf. 02411, e-post Kari.Iren.Austad.Borge@helse-sorost.no


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
23. januar 2020