Du er her

Ledig to 100 % avtalehjemler i klinisk voksenpsykologi i Sarpsborg

Helse Sør-Øst RHF
To 100 % avtalehjemler for godkjent spesialist i klinisk voksenpsykologi er ledig for snarlig tiltredelse. 
 
Hjemlene skal lokaliseres til Sarpsborg.
 
Praksis skal drives i samsvar med den til enhver tid gjeldende rammeavtale mellom Helse Sør-Øst RHF og Norsk psykologforening.
 
100 % avtalehjemmel forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid i 44 uker pr. år, inkludert administrasjon av praksis. Databasert pasientadministrativt system forutsettes.
 
Avtalespesialisten skal bidra til å oppfylle sørge-for ansvaret til Helse Sør-Øst RHF. Det innebærer bl.a. at avtalespesialisten skal foreta undersøkelser, diagnostikk og behandling i samsvar med regionale og nasjonale mål og prioriteringer og lovverk, jf. rammeavtalens punkt 4.1. I sørge for ansvaret er det og en forventning at avtalespesialist skal bidra til å redusere ventelister ved aktuelt HF.

Søker må ha evne og vilje til tverrfaglig samarbeid og samarbeid med øvrig primær og spesialisthelsetjeneste, blant annet i forhold til prioritering av pasienter.
 
Søkerne vil bli vurdert ut fra faglige kvalifikasjoner og erfaring, samarbeidsevner og personlig egnethet.
 
Vi vektlegger bred poliklinisk erfaring. Det er ønskelig med kompetanse innen migrasjonshelse og transkulturelle helseutfordringer.
 
Helse Sør-Øst RHF ønsker at den som tildeles hjemmel samlokaliseres med andre avtalespesialister og/eller fastleger/annet helsepersonell.
 
Det forutsettes samarbeidsavtale mellom avtalespesialisten og Sykehuset Østfold HF, jf. Rammeavtalen §1.3.
 
Nærmere opplysninger: spesialrådgiver Kari Iren Austad Borge, enhet for psykisk helsevern og rusbehandling, e-post  Kari.Iren.Austad.Borge@helse-sorost.no, telefon 02411.
 
Søknad sendes elektronisk via Webcruiter. 
 
Vi gjør oppmerksom på at HPR nr, dato for norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning skal legges inn under «CV-elementer –Legg ved HPR»
 
Kopi av av autorisasjon og spesialistgodkjenning skal vedlegges.
 
 
Søknadsfrist
22. september 2020