Du er her

En drøm om lokal makt

Publisert
2. desember 2019

Ikke før hadde landsmøtedelegatene satt seg, før eks-president Tor Levin Hofgaard roste ansvaret medlemmer har tatt i årenes løp: Historiske landsmøtevisjoner har brakt psykologprofesjonen dit den er i dag. Uten tidligere delegaters drømmer om et profesjonsstudium, en psykologlov eller et lavterskeltilbud ville ikke norske psykologers åpenbare suksesshistorie kunne fortelles. Umiddelbart etter årets landsmøte er det verdt å spørre seg: Hva drømte årets landsmøte om?

Én drøm handlet om økt gjennomslag i tjenesteutformingen i psykisk helsevern i årene som kommer, enten det er i spesialisthelsetjenesten, kommunen, PPT eller andre steder. Denne ambisjonen handler dels om en videreføring av det man politisk har oppnådd på Hofgaards vakt: På rikspolitisk nivå tar statsminister, helseminister og opposisjonspolitikere til orde for å satse på psykisk helse. Mens foreningen kan vise til at ordlyden i NOU-er, politiske program og veiledere dels er ført i pennen av dem.

Samtidig formidlet delegatene et ønske om at det rikspolitiske gjennomslaget må få et større lokalt avtrykk i årene fremover.

Samtidig formidlet delegatene et ønske om at det rikspolitiske gjennomslaget må få et større lokalt avtrykk i årene fremover. For de nasjonale gjennomslagene som ligger i at Folkehelsemeldingen nok en gang sidestiller psykisk helse med somatisk helse, og at helseministeren igjen tar til orde for den gylne regel i helsevesenet, har på langt nær blitt realisert i norske kommuner, foretakene og de enkelte sykehus.

Denne manglende sammenhengen mellom overordnede styringssignaler og lokale erfaringer ønsker landsmøtet å gjøre noe med. Som når sentralstyret i neste periode får ansvar for at det utarbeides kvalitetskriterier for klinisk praksis. Gjennom disse kriteriene ønsker man å vise helsepolitikere, helseforetak og brukere hvordan psykologfaget kan forbedre tjenestene. Dette er et strategisk arbeid som handler om å tydeliggjøre hva god faglighet er, og da på et vis som også kan anvendes som forhandlingskort for gode rammevilkår for psykologers fagutøvelse i møte med myndigheter og helseledere.

Skal visjonen om økt kvalitet i psykisk helsetjenester (lokalt) realiseres, er det selvsagt klokt å styrke lokaldemokratiet i Psykologforeningen, enten dette er gjennom de tillitsvalgte eller lokalavdelingene. Lokalt engasjement er knappest noe man kan vedta sentralt, men ser man på arbeidet som er gjort for å involvere de foretakstillitsvalgte i foreningens drift, har man kanskje en mal som kan anvendes på andre arbeidsområder også.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 56, nummer 12, 2019, side 893

Kommenter denne artikkelen