Du er her

Leder i familievernet

Barne-, ungdoms- og familieetaten - familievernkontoret Homansbyen

Om Bufetat 

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og familiedepartementet.

Vi er i gang med omstillingsprosesser og står foran store og spennende endringer. Vil du være med?

Bufetat, region øst dekker fylkene Innlandet og Viken, med unntak av tidligere Buskerud. I tillegg har vi fire familievernkontor i Oslo. Regionkontoret ligger i Lillestrøm.

Bufetat, region øst har oppgaver innen områdene barnevern, familievern, adopsjon og enslige mindreårige asylsøkere.

Vi søker en utviklingsorientert og erfaren leder til familievernkontoret Homansbyen 


Informasjon om arbeidsstedet og stillingen

Familievernkontoret Homansbyen er et statlig kontor og ett av fire familievernkontor i Oslo. Kontoret gir hjelp til familier som strever i sine relasjoner, er i krise eller konflikt. Det utføres lovpålagte meklingsoppgaver. Hovedsakelig benytter familier i vestlige bydeler tilbudet og kontoret følger opp fire bydeler i systemsamarbeid. Kontoret ligger i Oscarsgate med flotte lokaler.

Vi søker en erfaren, anerkjennende og stabil leder til familievernkontoret på Homansbyen og til 20 medarbeidere med høy klinisk kompetanse og stort faglig engasjement. Familievernet gir tilbud til familier, par og barn som selv oppsøker tjenesten med ulike typer relasjonsproblemer. Tjenestetilbudet består av familie- og parterapi, grupper, kurs, mekling og bistand til foreldresamarbeid. Familievernet utfører lovpålagt mekling mellom foreldre, med formål om å bistå foreldre til å finne gode løsninger for barn, etter samlivsbrudd. Leder vil motta nødvendig opplæring og det forventes at leder raskt erverver seg meklingskunnskap og erfaring i tråd med kravet til meklingsbevilling.

Homansbyen er et godt driftet familievernkontor og har en bred faglig tilnærming. Enheten har valgt en særskilt fordypning i barns deltakelse i tjenesten og har de siste årene jobbet systematisk med utvikling av tilbudet til familier med høyt konfliktnivå, og et mer intensivt partilbud. Kollegiet er faglig mangfoldig, men med psykologer som den største enkeltprofesjonen. Kontoret har et sterkt sosialt og faglig felleskap på tvers av funksjon og fagbakgrunn, med et sterkt engasjement rundt utvikling av tjenestetilbudet.

Enhetsleder inngår i et lederfellesskap med øvrige familievernkontorer i Region øst. Ledergruppa møtes jevnlig og har utover faglig sparring, humor og takhøyde. Du rapporterer i fullmaktsstruktur til regiondirektør, og følges i det daglige opp av regiondirektørens avdelingsdirektør med ansvar for familieverntjenesten.


Hva vil arbeidsdagen din bestå av?

Din oppgave er å bidra til å gjennomføre vårt samfunnsoppdrag med høy kvalitet, riktig hjelp til riktig tid og tilpasset det enkelte barn, ungdom og familie. Vi ser alltid etter muligheter for å gjøre gode tjenester bedre. Leder har faglig, administrativt og økonomisk ansvar for virksomheten, noe som innebærer:

 • Utarbeide og systematisk følge opp lokale planer med faglige mål og styringstiltak
 • Gjennomføre, evaluere og stå ansvarlig for tjenestetilbudet i tråd med politiske føringer
 • Økonomistyring og ansvar for utarbeidelse av enhetens detaljbudsjett
 • Personalansvar for terapeuter og kontorfaglig ansatte
 • Bidra til regional likedannelse og måloppnåelse sammen med ansatte og kunne bidra utover egen enhet
 • Synliggjøring av familievernets arbeid i befolkningen og ovenfor samarbeidspartnere


Hvilken bakgrunn har du? 

 • Du må ha relevant klinisk utdanning fra universitet eller høyskole, fortrinnsvis profesjonsstudiet i psykologi/psykologspesialist eller sosialfaglig utdanning med klinisk fordypning eller relevant mastergrad
 • Du har ledererfaring fra klinisk virksomhet
 • Du må forstå statlig forvaltning og tjenesteområdets kompleksitet
 • Du har god kjennskap til statlig styringsmodell og tar ansvaret som ligger til statens ledere
 • Du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk, samt evne til å jobbe effektivt med relevante dataverktøy
 • Det er ønskelig at du har erfaring fra familieverntjenesten og kompetanse fra klinisk familiearbeid vil bli vektlagt
 • Det er ønskelig at du har videreutdanning i ledelse/administrasjon
 • Vi forutsetter at du har engasjement for å bygge et godt familieverntilbud innenfor eksisterende oppdrag og budsjettrammer


Hvem ser vi etter?

Familier er ulike og det forventes at du er tolerant for ulikhet og at mennesker kan streve i sine liv. For å gi gode rammer for tilbudet må du evne å bygge kultur og fellesskap både i egen enhet og sammen med lederkolleger. Dine lederegenskaper tilsier at du kan arbeide selvstendig og proaktivt, gjennom dyktige ansatte og i en omfattende organisasjonsstruktur. Du tåler usikkerhet, er trygg og strukturert i lederrollen.  Du liker utfordringer og å utfordre andre. Du evner å finne engasjement og motivasjon for oppdragene og du gleder deg over at dyktige ansatte lykkes. Du kan dokumentere gjennomføringsevne som leder og du stiller krav til ansatte, samtidig som du er inkluderende og ivaretakende i din lederstil. Vi legger stor vekt på personlig egnethet når vi skal ansette ny leder.


Hva får du hos oss?

 • Stillingen er 100 % fast og plassert i statlig lønnsregulativ som kode 1493 leder, pt. 801.300 – 896.500 kr pr. år (tilsvarende ltr. 79-83). Avlønning vurderes etter utdanning og erfaring
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til gunstig rente, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring
 • En lederstilling med stort handlingsrom og ansvar innenfor rammene og med mulighet til å bidra til utvikling av familievernets tjenestetilbud
 • Opplæring og støtte på budsjett- og personalforvaltning, fra regiondirektørens stab
 • Muligheten til å utvikle deg som leder gjennom deltakelse i Bufetat lederskole, samt opplæring gjennom regionens eget introduksjonskurs for nye ledere 


Opplysninger til deg som søker

 • Inkludering og mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk
 • Stillingen er for tiden lagt til Familievernkontoret Homansbyen
 • Du kan be om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge


Kontaktinformasjon: Avdelingsdirektør Lena Holm Berndtsson, fortrinnsvis på e-post: lena.holm.berndtsson@bufetat.no
Eventuelt på telefon 466 17 008.


Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden.

Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal tas med ved et eventuelt intervju.


Lenke til annonsen og søk på stillingen

 

Søknadsfrist
17. oktober 2021