Du er her

Leder

Barne-, ungdoms- og familieetaten - Familievernkontoret Enerhaugen

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og likestillingsdepartementet.

Bufetat, region øst dekker Østfold, Akershus, Oppland og Hedmark, og i tillegg familievernet i Oslo. Regionkontoret ligger i Lillestrøm. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Vi håper du vil være med og hjelpe oss med det!

Om stillingen

Vi søker en fremoverlent leder til familievernkontoret på Enerhaugen og 27 medarbeidere med høy klinisk kompetanse og stort faglig engasjement. Familievernet gir tilbud til familier, par og barn som selv oppsøker tjenesten med ulike typer relasjonsproblemer. Tjenestetilbudet består av familie- og parterapi, grupper, kurs, mekling og bistand til foreldresamarbeid. Familievernkontoret på Enerhaugen har også et nasjonalt spisskompetanseteam med ansvar for tjenesteutvikling på vold i nære relasjoner for hele familieverntjenesten i Norge. 

Familievernet utfører lovpålagte mekling mellom foreldre, med formål om å bistå foreldre til å finne gode løsninger for barn etter samlivsbrudd. Leder vil motta nødvendig opplæring og det forventes at leder raskt erverver seg kunnskap og erfaring i tråd med kravet til meklingsbevilling.

I tillegg til at medarbeidere har omfattende kunnskap om vold i nære relasjoner, har enheten også medarbeidere med særskilt kompetanse på minoriteter, LHBT og seksualitet, og det er viktig at leder har en åpen holdning til disse temaene. 

Enhetsleder inngår i et lederfellesskap med øvrige familievernkontorer i region øst. Du rapporterer i fullmaktsstrukturen til regiondirektør, og følges i det daglige opp av regiondirektørens avdelingsdirektør med ansvar for familieverntjenesten. 

Din oppgave er å bidra til å gjennomføre vårt samfunnsoppdrag med høy kvalitet, riktig hjelp til riktig tid og tilpasset det enkelte barn, ungdom og familie. Vi ser alltid etter muligheter for å gjøre gode tjenester bedre.


Leder har faglig, administrativt og økonomisk ansvar for virksomheten:

 • Utarbeide lokale planer med faglige mål og styringstiltak, samt å gjennomføre, evaluere og stå ansvarlig for kontorets leveranse på    oppdrag innenfor gitt ramme og i henhold til regelverk
 • Økonomistyring og ansvar for utarbeidelse av enhetens budsjett
 • Personalansvar for terapeuter og kontorfaglig ansatte
 • Bidra til regional likedannelse og måloppnåelse sammen med ansatte og utover egen enhet, sammen med andre enheter
 • Faglig samarbeid med Bufdir rundt spisskompetansemiljøet for vold i nære relasjoner
 • Synliggjøring av familievernets arbeid i befolkningen og ovenfor samarbeidspartnere


Kvalifikasjonskrav

 • Krav om relevant klinisk utdanning fra universitet eller høyskole, fortrinnsvis profesjonsstudie i psykologi eller sosialfaglig utdanning med mastergrad
 • Krav til ledererfaring fra klinisk virksomhet
 • Krav om forståelse for tjenesteområdets kompleksitet
 • Krav om god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk, samt evne til å jobbe effektivt med relevante dataverktøy
 • Ønskelig med kompetanse innen voldsfeltet
 • Ønskelig med god kjennskap til statlig styring
 • Ønskelig med videreutdanning i ledelse/ administrasjon
 • Kompetanse fra klinisk familiearbeid og arbeid med vold i nære relasjoner vil bli vektlagt. Engasjement og toleranse for ulikheter og mangfold er en forutsetning


Personlige egenskaper

Enerhaugen familievernkontor ønsker en engasjert, trygg og tydelig leder som liker å skape resultater sammen med sine medarbeidere:

 • Selvstendig og proaktiv
 • Trygg og strukturert
 • Inkluderende og tolerant
 • Liker utfordringer og å utfordre andre
 • Har evne til å skape engasjement og motivasjon for oppdragene
 • Liker å oppnå resultater sammen med dyktige ansatte
 • Kan stille krav og dokumentere gjennomføringsevne

Personlig egnethet som leder vil bli tillagt stor vekt.


Generelle opplysninger

 • Bufetat ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. Bufetat jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV’en. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV’en kan bli brukt til registreringsformål.
 • Politiattest vil kreves ved tiltredelse, jf. lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke legges ved søknaden.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har oppmodet om ikke å bli ført på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25


Vi tilbyr

 • En lederstilling med mulighet til å bidra til utvikling av tjenestetilbudet og som gir stort handlingsrom innenfor rammene
 • Stillingen er 100 % fast og plassert i statlig lønnsregulativ som kode 1493 leder, p.t. 695 500 - 848 800 pr. år (lønnstrinn 75 - 82). Avlønning vurderes etter utdanning og erfaring
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til gunstig rente, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring
 • Muligheten til å utvikle deg som leder gjennom deltakelse i Bufetat Lederskole, samt opplæring gjennom regionens eget introduksjonskurs for nye ledere


Kontaktinformasjon: Avdelingsdirektør Lena Holm Berndtsson, e-post lena.holm.berndtsson@bufetat.no, telefon 466 17 008.


Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/168254/leder-familievernkontoret-enerhaugen

Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal tas med ved et eventuelt intervju.

 

Søknadsfrist
1. mai 2019