Du er her

Bruk av Weschler-testene – Psykologforeningen svarer

Publisert
27. oktober 2006

I Tidsskriftet stiller Øyvind Fallmyr spørsmål til Psykologforeningen om bruk av WISC, WAIS og WPPSI (nr. 5, 2006, s. 508–509). Da de nye utgavene av disse testene kom på det norske markedet, hadde psykologer store forhåpninger om mer oppdaterte verktøy tilpasset sine ulike målgrupper. Etter en tids bruk kom det flere rapporter til Psykologforeningen som tydet på at normeringsgrunnlaget til WISC-III, i forhold til norsk populasjon, ikke er godt nok. Vi tok dette opp med utgiveren, og temaet ble viet stor plass i Tidsskriftet (nr. 6, 2005, s. 519–522). Her er det også gitt råd om hvilke forsiktighetshensyn i tolkningen som bør være med i vurderingen av barns kognitive forutsetninger.

I året som har gått, er det kommet ytterligere dokumentasjon som viser svakhetene med testens normering, og forskningsprosjektet om WISC-R/WISC-III i Vestfold ønskes derfor velkommen. Dette er viktig kunnskap for alle brukere av disse instrumentene.

Norsk Psykologforening har intet ansvar for testutgivelsene. Vår mulighet er derfor å være i dialog med utgiveren, og prøve å påvirke til at testene blir best mulig anvendelige i det norske markedet. Dette blir spesielt viktig i forbindelse med fremtidige nyutgivelser. Vi tar dette svært alvorlig, og er i samtaler med de aktuelle parter.

Når det gjelder situasjonen for WISC-III, er det lite som tyder på at det vil bli gjort en bredere norsk normering. I bruken av testen er man nødt til å ta de hensyn i tolkningen som tidligere er nevnt, samtidig som man gjør bruk av resultater av forskningen på området. Dette krever at den enkelte bruker holder seg oppdatert, blant annet gjennom Tidsskriftet.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 11, 2006, side

Kommenter denne artikkelen