Du er her

Kommunepsykolog

Nordre Land kommune

Tjenesteområde Velferd består av driftsenhetene Nordre Land læringssenter, NAV Nordre Land, Psykisk helse- og rustjenesten. PP-tjenesten og Helsesykepleiertjenesten.

Nordre Land læringssenter tilbyr undervisning for innvandrere, og gir råd og spesialundervisning til andre voksne med utdanningsbehov. Læringssenteret jobber også med bosetting og kvalifisering av flyktninger.

NAV Nordre Land består av en statlig og en kommunal del. De kommunalt ansatte jobber med sosiale tjenester.

Avdelingen for psykisk helse- og rustjeneste har for tiden åtte ansatte som gir tilbud om individuell oppfølging av ulike slag til mennesker med psykiske problemer og de som er i krise og vanskelige livssituasjoner.

Pedagogisk-psykologisk tjeneste har tre PP-rådgivere som jobber for å sikre det enkelet barns rett til tilpasset opplæring og spesialundervisning. PP-tjenesten har også egen logoped.

Helsesykepleiertjenesten består av 6 helsesykepleiere og en jordmor. Helsesykepleierne har base på Dokka helsestasjon i utkanten av Dokka sentrum, men tilbyr også tjenester på grunnskolene i Nordre Land.

Hjemmeside: Nordre-land.kommune.no

Vil du være vår medspiller i kommunens satsing på barn, unge og deres familier?

Det skal være godt å vokse opp i Nordre Land kommune. Vi ønsker å veve sikkerhetsnettet rundt barn og unge så tett at ingen faller igjennom! Derfor har barnehage-, grunnskole-, helse-,  og velferdstjenester en felles og langsiktig strategi om å styrke det tverrfaglige samarbeidet gjennom forebygging, tidlig intervensjon og forpliktende samhandling.


Arbeidsoppgaver:

Nordre Land kommune er i en fase der arbeidet med barn og unge formes. Du blir en av bidragsyterne i samhandlingen på strukturnivå og din bakgrunn, erfaring og dine interesseområder vil være av betydning for utformingen av innholdet i stillingen. Dersom du motiveres av lederoppgaver må du gjerne fortelle oss om det i din søknad.

Kommunen benytter BTI (bedre tverrfaglig innsats) som samhandlingsverktøy. BTI er en samhandlingsmodell som skal legge grunnlaget for å nå målet om å gi rett hjelp til rett tid. Som del av modellen har vi opprettet kompetanseteam under tjenesteutvikling 0-24. Teamet skal bidra med å dyktiggjøre ansatte i arbeidet med barn, unge og familier. Teamet har et meransvar for å sikre tverrfaglig samarbeid og kompetanseheving blant ansatte i kommunen. Dette skal bidra til helhetlig oppfølging av barn, unge og deres familier. Du blir en naturlig del av kompetanseteamet og arbeidet på systemnivå, for å sikre bedre tverrfaglig innsats.

Stillingen integreres i det tverrfaglige arbeidet rundt barn og unge, der du i stor grad kan påvirke og forme stillingen. Arbeidet vil preges av tjenesteutvikling og du blir en viktig medspiller i kommunens satsing på barn, unge og deres familier.


Kvalifikasjoner og krav:

 • Godkjent psykologutdanning. Det er en fordel med klinisk erfaring og gjerne erfaring fra kommunal sektor
 • Det er ønskelig med erfaring fra arbeid med barn og unge
 • God norsk-kunnskaper muntlig og skriftlig
 • Sertifikat klasse B
 • Det må fremlegges politiattest nyere enn 3 mnd.


Personlige egenskaper:

Personlig egnethet vektlegges, herunder selvstendighet, fleksibilitet og gode samarbeidsevner.


Vi tilbyr:

 • Lønn etter avtale
 • Tilrettelegging for spesialistutdanning etter avtale
 • Et tverrfaglig miljø i utvikling, hvor samhandling tillegges stor vekt
 • God barnehagedekning
 • Hjelp til å skaffe bolig


For stillingen gjelder:

 • Vitnemål og attester skal ikke oversendes, men medbringes ved eventuelt intervju
 • Tilsettingsvilkår i hht. gjeldende lover, reglement og tariffavtaler

Vi ønsker et arbeidsmiljø preget av mangfold, og at våre ansatte skal gjenspeile befolkningen forøvrig. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn.


Kontaktperson: Berit Dokkebakke Navrud, tlf: +47 990 14 084.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
1. mars 2020