Du er her

Kommunepsykolog

Hareid kommune - Sektor for velferd

Hareid - så uendeleg full av opplevingar og mulegheiter!

Kultur- og fritidsopplevingar står i kø. Fjellet, fjorden og dei store naturopplevingane ventar på deg.

Hareid kommune har ledig 100 % stilling for kommunepsykolog. Vi søkjer deg som har interesse for førebygging, tidleg innsats og livsløp. Kommunepsykologen skal bidra til å styrke kvalitet og kompetanse i det tverrfaglege kommunale arbeidet for målgruppa barn, unge, familiar og eldre. Du får moglegheit til å forme din kvardag i stillinga.


Arbeidsoppgåver 

 • Aktiv deltaking i plansystem og utviklingsarbeid
 • Helsefremjande og førebyggande arbeid retta mot grupper, individ og lokalmiljø
 • Rettleiing og fagstøtte til andre tenesteytarar og faggrupper i kommunen
 • Bidra til å styrke tverrfagleg samarbeid på tvers av sektorane
 • Medverke for å styrke samhandling mellom kommunen og 2. linjetenesta
 • Lågterskel på oppfølgingsarbeid for barn, ungdom, familiar og eldre
 • Delta i det psykososiale kriseteamet i kommunen


Kvalifikasjonar 

 • Psykolog eller psykologspesialist med norsk autorisasjon
 • Klinisk erfaring og erfaring frå kommunal praksis er ønskjeleg
 • Gode skriftlege og munnlege norskkunnskapar
 • Gode samarbeidsevner og evne til å jobbe sjølvstendig og i team
 • Interesse for førebyggande og helsefremjande arbeid
 • Fokus på dokumentasjon og kvalitetssikring i arbeidet


Personlege eigenskapar 

I sektor for velferd ønskjer vi oss medarbeidarar som framstår som engasjerte, profesjonelle, løysingsorienterte, rause, offensive, viser respekt og har humor.
Personleg egnaheit, stabilitet, verdigrunnlag og arbeidsmoral vert tillagt stor vekt ved tilsetting.


Vi tilbyr 

 • Nyoppretta spanande jobb med moglegheit til å påverke og utvikle tenesta. Stillinga er organisatorisk plassert i helse- og koordinerande eining. I strategi- og utviklingsarbeid er den underlagt kommunalsjef i sektor for velferd
 • Ein trivelig arbeidsplass med godt tverrfagleg arbeidsmiljø
 • God pensjonsordning
 • Løn og arbeidsvilkår etter det som til ei kvar tid gjeld i lover, avtaleverk, reglement m.m.

Vi er ei IA-verksemd
Fokus på Heiltidskultur

Ved tilsetting må du legge fram politiattest og gi eigenerklæring i helseattest.
Du har førarkort klasse B/ disponerer eigen bil. Attestar og vitnemål legg du først fram ved eit eventuelt intervju.

Hareid kommune praktiserer meiroffentlegheit i tilsettingar. Det inneber at du som søkjar må grunngi særskilt om du ønskjer å bli unnateke offentlegheit. Grunngjevinga blir vurdert i forhold til reglane i Offentleglova. Om det etter vurdering av kommunen ikkje ligg føre ein særskilt grunn til unntak, vil du bli kontakta.

Kontaktinformasjon: Nils-Arne Skagøy, kommunalsjef, tlf. 979 64 707 og Monica Svoren, einingsleiar, tlf. 958 91 286.

 

Lenke til annonsen og søk på stillingen

 

Søknadsfrist
28. februar 2020