Du er her

En guide for landsmøtepåvirkning: Enkeltsaker

Det finnes en rekke saker som er viktig for Psykologforeningens medlemmer. Hvordan kan du som medlem sette din sak på dagsorden på årets Landsmøte?

Publisert
8. april 2019

Landsmøte 2019

Psykologforeningens landsmøte avholdes først 20.-22. november. Men ønsker du å påvirke foreningens politikk og sammensetning, har du i praksis kun tiden frem til sommeren til rådighet. I tre kommentarer skisserer Psykologtidsskriftet hvordan du kan påvirke Psykologforeningens politikk inn mot landsmøtet. Hvem bør representere deg som medlem? Hva bør være foreningens hovedsatsningsområde? Og her: hvordan melder du inn enkeltsaker til årets landsmøte?

Valg av hovedsatsningsområde er en viktig sak på Landsmøtet til Psykologforeningen. Men et hovedsatsningsområde skal favne bredt, og handler om å utvikle en politikk som gjør faget og profesjonen relevant på nye arenaer.

Landsmøtet er ikke et diskusjonsforum, men et beslutningsorgan

Samtidig finnes det en rekke gode enkeltsaker å jobbe for, både som medlem og forening, uten at de har form av en bredt anlagt hovedsatsning. Sant å si er det bare fantasien som setter grenser for enkeltsaker som kan fremmes. Eksempelvis:

  • Bør ikke Psykologforeningen ha et klimaregnskap, når vi vet at akademikere er blant de som flyr klart mest (rektor ved Universitetet i Bergen mener det er realistisk at de reduserer flyreisene med 10-15 prosent hvert år fremover)?
  • Kommunepolitikere etterlyser lokal forskning om psykisk helse og rus slik at de kan drive kunnskapsbasert tjenesteutvikling i egne kommuner. Hvordan kan foreningens lokalavdelinger og/eller Forskningspolitisk utvalg bidra til en kunnskapsbasert lokalpolitikk?
  • Pakkeforløpene angår stadig flere pasienter og behandlere – hvilke grep bør foreningen gjøre for å følge utviklingen rundt om så tett som mulig?
  • Sykehus både bygges og legges ned med følger for organiseringen av psykisk helsevern: Har foreningen en idébank som gjør det mulig å se foretakene i kortene?

Også for enkeltsaker er absolutt siste frist til å sende inn forslag 21. oktober hvis det skal ha håp om å munne ut i et landsmøtevedtak. Men allerede 6. mai er siste frist for å melde inn saker som skal stå på dagsorden på lederkonferansen i juni (og dette er en viktig arena for å forankre landsmøtesaker i for eksempel sentralstyret). Når dét er sagt: Saker som ikke griper inn i store deler av foreningens politikk, men avgrenser seg til en liten del av foreningens virke, kan du nok fremme helt inn mot fristen i oktober.

Uansett: Som med andre saker man ønsker å vinne frem med, så bør den være både godt belyst og klart presentert. Og forslaget bør ha en form som gjør det mulig å beslutte hva man skal gjøre med det. For landsmøtet er ikke et diskusjonsforum, men et beslutningsorgan.

Ønsker du derimot å sikre deg mot gjennomslag: Still opp med et diffust forslag som mangler sakspapirer og hvor det er uklart hva du ønsker vedtatt. Da blir det i beste fall høflig klapping og en kommentar om at forslaget tas til etterretning. Men intet vedtak.

Har du en sak du ønsker å melde inn, er nok dette en jobb du må gjøre selv – eller i samarbeid med din lokalavdeling eller et av de mange utvalgene, rådene og interesseforeningene i Psykologforeningen. Ønsker du overordnede tips og råd om hvilken form et slik forslag bør ha, vil nok Psykologforeningens sekretariat kunne bistå. Men siden djevelen sitter i detaljene – og siden du trolig ikke vil fremme en sak som ikke er viktig for deg – er det bare å kvesse pennen og ta fatt.

En måte å spisse et forslag på, er å skape debatt rundt det. Gjennom å argumentere for et forslag, og lytte til motargumentene, blir ideen klarere formet. Og da er kanskje saken tettere på noe det er mulig å vedta på et landsmøte.

Og til sist: Å fremme en sak er å drive lobbyvirksomhet. Det betyr at du må nå frem til politikere, sekretariat, tillitsvalgte, medlemmer og kolleger. En e-post, et leserinnlegg eller en SMS er ikke nok. Send både brev og e-post – og send det til flere enn én person. Skriv leserinnlegg, blogg, bruk sosiale medier. Og ikke vær redd for debatten: Den er bare med på å vitalisere Psykologforeningen og dens politikk.

Kommenter denne artikkelen