Du er her

Europa samles om felles utdanningsstandard

Publisert
5. juni 2009

Den 11. juli 2009 lanseres en felles standard for alle europeiske psykologutdanninger (EuroPsy). Dagen bør markeres som en europeisk festdag, både av brukere, helsemyndigheter og behandlere. Vi får nå et rammeverk for kvalitetssikring av psykologer og for pasientsikkerhet, som strekker seg fra Reykjavík til Istanbul, fra Nordkapp til Valletta. En slik felles profesjonsstandard er unik.

Også i Norge vil EuroPsy kunne ha stor betydning. I løpet av de siste 20 årene har profesjonsstudiet blitt utfordret flere ganger. Hver gang i et forsøk på å redusere kravene, og hver gang for å kutte i utdanningslengden. Vi ser nå at kravene til praksis stadig utfordres, og at forståelsen for kompleksiteten og nødvendigheten av bredden i psykologutdanningen ikke er spesielt stor hos beslutningstakerne ved universitetene og hos utdanningsmyndighetene. Dette er svært kritisk. Det er å gå med ryggen mot den utviklingen som nå skjer i resten av Europa.

Det er Norsk Psykologforening som vil stå for sertifiseringen av EuroPsy i Norge, men det vil bli opprettet et europeisk register for alle psykologer som er sertifisert. Dette registeret vil eies av European Federation of Psychologists’ Association (EFPA). Vi vil oppfordre alle norske psykologer til å la seg registrere i EuroPsy-ordningen. Det vil gi den tyngde internasjonalt, men også nasjonalt.

For å kunne kalle seg EuroPsy-sertifisert må man ha seks års utdanning og opplæring. Det er i tråd med standarden vi har i Norge. Opplæringen i praktisk arbeid kan foregå etter at man er ferdig ved universitetet, som ett års veiledet praksis, eller være integrert i studiet slik som i Norge. Innholdsmessig vil kravene ellers ligge nær det vi allerede har i den norske profesjonsutdanningen, selv om enkelte av minstekravene ikke legger opp den samme bredden som har vært vanlig i Norge. I ordningen vil det bli stilt klare krav til vedlikehold, inkludert krav til reell praksis innenfor det feltet man har godkjenning for. Ordningen vil gjelde for de som kan kalle seg psykolog i det landet de har tatt sin utdanning. Den erstatter imidlertid ikke nasjonale autorisasjonsordninger, eller spesialistgodkjenningene. Man må altså ikke kvalifisere for EuroPsy for å få, eller beholde, autorisasjonen eller spesialisttittelen i Norge.

Lanseringen av EuroPsy vil være avslutningen på en lang prosess som startet i 2001 da EUs Leonardo Da Vinci Program ga støtte til arbeidet med å utvikle en standard for psykologutdanningene. EUs viktigste motiver for en slik sponsing var uten tvil fri bevegelse og pasientsikkerhet. Men da man kom tilbake til EU med resultatet, var svaret fra EU likevel et tydelig «nei takk!». EU ønsket ikke på dette tidspunktet å kreve av sine medlemsland at listen skulle ligge så høyt. Dette innebærer at EuroPsy nå lanseres som en standard som vi i Norge, sammen med de andre 33 psykologforeningene som er medlem av EFPA, skal etterstrebe og få på plass i sine enkelte hjemland.

Norsk Psykologforening har vært svært aktiv i EuroPsy-arbeidet. Vi har ønsket å bidra til at alle pasienter i Europa blir møtt av psykologer som kan vise til en bredde i sin utdanning, og integrering av et mangfold av teori og praksis som det vi har opplevd å kunne få i Norge. Vi mener det vil gi befolkningen et bedre helsetilbud og skape en mer forutsigbar helsetjeneste i et Europa der mobilitet etter hvert er reglen mer enn unntaket. Når ordningen nå blir lansert, kan realiteten bli at EuroPsy også vil være norske pasienters og brukeres beste garanti for en fortsatt høy kompetanse på psykologene de møter. Derfor tror vi 11. juli kan gi god grunn til feiring.

Presidentblogg

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 6, 2009, side 615

Kommenter denne artikkelen