Du er her

Tid for radikale grep

Publisert
1. mai 2008

Trenger du tips til interessant lesestoff? Da vil jeg anbefale dette nummerets omfattende reportasje fra England – som er beretningen om en spennende og ny lavterskelbehandling for pasienter med psykiske lidelser. La deg inspirere – slik vi er blitt det!

Les gjerne med skeptiske briller. Eller med begeistrede. Men les og lær. Tankene bak den omfattende reformen i tilbudet til psykisk syke i Storbritannia er interessante. Og de er sammenfallende med prinsippene som ligger bak Psykologforeningens beslutning om å arbeide for et godt psykologisk lavterskeltilbud til den norske befolkningen.

Jeg synes ikke det vil være fornuftig blindt å kopiere den britiske modellen. Til det er våre to helsevesen – og de forskjellige tjenestenivåer – for ulike i utgangspunktet. Men når det i Storbritannia nå høstes verdifulle erfaringer med å tilby tidlig og kompetent hjelp til en pasientgruppe som tidligere ikke har hatt det, vil det være en alvorlig unnlatelsessynd – både for Psykologforeningen og for norske myndigheter – ikke å lytte og lære.

Psykologforeningens sentralstyre har i vår vedtatt at «Helsesenter for alle» skal være visjonen som rammer inn det hovedsatsingsområdet Landsmøtet vedtok i november. I dette ligger erkjennelsen av at det publikum har behov for, ikke er oppsplittede og separerte tilbud og tjenester – men «en felles inngangsdør» til et lett tilgjengelig helsetilbud, bygget på den samme tankegang som endelig satte fart i NAV-reformen innenfor sosial- og trygdetjenestene.

For Psykologforeningen er dette et bevisst og radikalt grep: Vi vil fremme en utvikling der ulike profesjoner og komplementær kompetanse samles til beste for den enkelte pasient i førstelinjen. Mangelen på samhandling og koordinering er det som oftest går igjen når forskere, helsetilsyn og andre kontrollinstanser, og ikke minst brukerne selv, beskriver svakhetene ved dagens ordning. Det har vi tatt inn over oss. Og dette er den kanskje viktigste årsaken til at Psykologforeningen ønsker at den neste store reformen i norsk helsevesen skjer der behovet er størst: i førstelinjetjenesten.

Det betyr ikke at Psykologforeningen sitter med alle svar, alle løsninger og alle føringer for hvordan dette helsesenteret for alle skal se ut. Helhetlig politikk, uansett samfunnsområde, skal utformes av andre enn enkeltprofesjonene.

Vår oppgave er å påpeke svakheter, bidra med innsikt, kunnskap og erfaringer fra vår hverdag, og åpne for konstruktivt samarbeid med andre yrkesgrupper i det kliniske arbeidet. Det er rett og slett ikke vår oppgave alene å designe et endelig og helhetlig helsetilbud. Vårt ansvar er å sikre at psykologfaglige hensyn blir forsvarlig ivaretatt, og at den store og økende pasientgruppen som sliter med lettere psykiske lidelser, får et godt og fullverdig tilbud.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 5, 2008, side 601

Kommenter denne artikkelen