Du er her

Prisverdige psykologer

Publisert
1. august 2007

Psykologer flest vier sitt liv til tjeneste for fellesskapet, mange med en dedikasjon utenom det vanlige. For de aller fleste er dette selvbelønnende aktivitet. Et prisverdig yrkesliv, selv uten en eneste medalje.

En av dem som kan se tilbake på et langt livs innsats som psykolog, er Aase-Marit Nygård. Hennes enestående innsats for utviklingen av kunnskap om aldersdemens har ført til opprettelsen av et nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse – i tillegg til Hukommelsesklinikker flere steder i Norge. For dette ble hun i sommer tildelt Kongens fortjenestemedalje i gull. «Gjennom ditt arbeid har du fremstått som en veileder og inspirator over hele landet, og med din faglige soliditet har du blitt lyttet til av fagfolk på alle nivåer,» heter det i begrunnelsen for tildelingen. Jeg føyer meg til gratulantene – og gleder meg over at mange av våre kolleger landet rundt blir satt pris på, bokstavelig talt.

Utsikten til forskningspriser, festskrift, medaljer, minnepriser og kollegial honnør er sjelden noen viktig drivkraft for den står opp for å gå til sin daglige dont. Engasjement og dyktighet anspores av andre krefter enn skryt og skamros. Ikke desto mindre betyr en utmerkelse for fortjenstfull innsats, fremragende arbeid eller enestående fagutøvelse noe for oss alle, både givere og mottakere. Mot, slit og kyndighet ut over det normale er verd en oppmerksomhet, fordi slike kvaliteter bringer oss alle et lite skritt videre. Prisoverrekkelser tjener derfor en tredelt hensikt: både synliggjøring, opphøyelse og takksigelse. Alle tre like viktige, enten medaljen kommer fra storsamfunnet eller fra eget fagmiljø.

Til syvende og sist handler kanskje prisoverrekkelser til og med om å ta alvorlig et av de mest grunnleggende menneskelige behov, slik vi psykologer burde være de første til å forstå: verdien av å bli sett, akseptert og verdsatt.

Jeg er glad over å høre til en profesjon som viser rausheten det ligger i å løfte frem de ypperste blant oss. Psykologer liker det godt når noen fronter faget, og begeistres når fag eller fagpersoner blir profilert. Denne høsten skal vi igjen dele ut to priser til medlemmer av vår profesjonelle flokk. Åse Gruda Skard-prisen for popularisering av psykologisk kunnskap blir offentliggjort på den nasjonale psykologikongressen i Oslo i august. Senere i høst utdeles Bjørn Christiansens Minnepris for et betydelig faglig bidrag i Tidsskrift for Norsk Psykologforening.

Jeg er ikke i tvil om at vi har mange verdige kandidater til begge prisene blant våre medlemmer. De to tidligere vinnerne av Åse Gruda Skard-prisen, Sissel Gran og Torkil Berge, har i intervjuer uttalt at psykologien er Verdens Viktigste Fag. Det er ikke vanskelig å være enig i den vurderingen. Og i erkjennelsen av at de fleste av oss må gå gjennom yrkeslivet uten synlige hedersbevisninger, vil jeg derfor benytte anledningen til å hevde at psykologer landet over gjør en bemerkelsesverdig og prisverdig innsats. Takk til dere alle.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 8, 2007, side 1040

Kommenter denne artikkelen