Du er her

Landsmøteår

Publisert
1. januar 2007

2007 er et landsmøteår. Mye av foreningens oppmerksomhet vil bli rettet mot forberedelsene. Den ene store saken vil være hvordan ivareta psykologenes og psykologiens vilkår i fremtiden, når det blir flere med masterutdanning i psykologi. Psykologforeningen har vært en samlende organisasjon for psykologene i Norge og viktig for utviklingen av profesjonen.

Psykologer i Norge har en unik posisjon i samfunnet sammenlignet med andre land. Denne posisjonen er knyttet til en lang og god utdannelse med den nødvendige kombinasjon av vitenskapelig teori og metode og praktisk anvendelse. Den har også sammenheng med at psykologer i Norge er en profesjon basert på en generell psykologutdanning med vekt på normalutvikling og menneskers kontekst, og på klinisk kompetanse. Standardene for norsk psykologutdanning har bidratt til å sikre en likeverdig utdanning ved de fire universitetene som har psykologutdanning. Mangel på slike standarder medfører at det i mange land er svært varierende hva psykologstudiene gir av kompetanse.

Utdanningen har gitt samfunnet psykologer som arbeider selvstendig og som kan gå inn i forskjellige arbeidsfelt og spesialisere seg videre innenfor mange områder. Suksessen gir seg utslag i stor etterspørsel etter vår kompetanse, så stor at vi har problemer med å fylle alle de områdene hvor det er behov for oss. Vi har derfor også tatt opp med myndighetene behovet for å øke utdanningskapasiteten.

Vi har tre hovedsatsingsområder i denne landsmøteperioden. Kommunesatsingen er fortsatt ikke i mål, selv om det har skjedd en viss utvikling. I statsbudsjettet for 2007 oppsummeres det at rekrutteringen av psykologer til kommunene er det som har kommet kortest i forhold til opptrappingsplanens mål. Psykologforeningen har med støtte fra Sosial- og helsedirektoratet tro på at et forsøksprosjekt kan komme i gang i løpet av 2007.

Satsing på flere psykologledere er i gang, vi har hatt en egen konferanse for ledere, delt ut to lederstipend per år og er i dialog med Helse Øst om program for å stimulere flere psykologer til å påta seg lederposisjoner.

I ett år har vi hatt en ny stilling kalt samfunnskontakt. Det har bidratt til en mer effektiv kontakt utad, til politikere og myndigheter, flere innspill i media og arbeid med høringer om aktuelle temaer, som situasjonen for mindreårige asylsøkere.

En sak vi fortsatt prioriterer sterkt, er sykmeldings- og henvisningsrett for psykologer. Vi er nå blitt lovet snarlig tilbakemeldinger fra politiske myndigheter om dette.

Valg skal det også være på Landsmøtet, og denne gangen skal det velges ny president – etter 12 år takker jeg nei til gjenvalg. Jeg ønsker valgkomiteen lykke til.

Godt nytt år!

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 1, 2007, side 65

Kommenter denne artikkelen