Du er her

Psykologi – et forskningsbasert fag

Publisert
1. juni 2006

Psykologer må delta i utvikling av ny kunnskap. Dette har psykologer lang tradisjon for i forskningsinstitusjoner. Psykologer i praktisk virksomhet må delta i større grad enn i dag. For dette trengs det forskningskompetanse inn i klinisk virksomhet. Forskningens posisjon innenfor profesjonen styrkes ved å øke psykologrekruttering til forskningsinstitusjoner, men også ved integrering av praksis og forskning i helseforetak og primærhelsetjeneste. Et virkemiddel er at psykologer gis anledning til parallell spesialisering til forskning og til klinikk. Dobbeltkompetanseprosjektet som gir spesialistutdanning og doktorgradsutdanning i løpet av en syvårsperiode er et funksjonelt svar på behovet. De nye kombinerte stillingene ved universiteter og ved helseforetak er viktige.

Andre virkemidler er verdsetting av praktisk erfaring i forskningsverdenen, og verdsetting av forskeres erfaring i psykologisk praksis. Kan vi klare å få til et system der spesialistkompetanse formalisert gir uttelling i forskningsverden for et anvendt fag som psykologi, og der doktorgrad gir uttelling i våre spesialiseringer? Dette er ønskelig dersom vi prioriterer at psykologi skal være et forskningsbasert fag og en forskningsbasert fagutøvelse.

Helseforetakene har som en av sine fire hovedoppgaver å drive forskning og fagutvikling. Den voksende forskningen innenfor psykisk helse ved helseforetakene er svært positiv og avgjørende for gode kliniske behandlingstilbud. Det er imidlertid altfor få psykologer som per i dag er ansatt i forskningsstillinger eller i kombinerte stillinger i behandlingsinstitusjoner. Vi må ha flere vitenskapelige ansatte i psykologi. For å få dette til må antallet psykologer med forskningskompetanse økes, og det er viktig å arbeide for å motvirke tendensen til at psykologer velger bort forskning til fordel for klinisk arbeid. Å lønnsmessig sidestille forskningskompetanse og spesialistkompetanse i Helseforetak og i behandlingsenheter er en start. Klinisk psykologisk forskning er helt nødvendig og skal være en lønnsmessig konkurransedyktig karrierevei. Dersom vi får åpnet for gode forskerstillinger i Helseforetak med konkurransedyktig lønn, vil flere forskerstillinger i sykehusene etter hvert følge etter. Psykologforeningens Lønns- og Arbeidsmarkedsutvalg har drøftet en prioritering av de eksisterende forskerstillinger i Helseforetakene, blant annet dobbeltkompetansestillingene, og vil at disse prioriteres lønnsmessig i 2006-forhandlingene. Dette er tatt opp på konferanser for tillitsvalgte. Vi skal få dette til. Vi skal ha økt psykologisk forskning i helseforetak og i primærhelsetjenesten. Dette er en prioritert oppgave for oss, og vi vil videreutvikle samarbeidet med universitetene, helseforetakene og forskningsinstituttene.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 6, 2006, side 628

Kommenter denne artikkelen