Du er her

Flere psykologer som ledere

Publisert
1. mars 2006

Å få flere psykologer til å søke lederposisjoner er et satsingsområde for Psykologforeningen. Det er fremdeles en relativ liten andel av oss som sitter i lederstillinger. Vi mener det er viktig for tjenestene og brukerne at flere påtar seg slike oppgaver. Det er også en forutsetning for å øke den psykologfaglige utviklingen innenfor våre arbeidsområder. Psykologforeningen vil gjennomføre en rekke tiltak for å stimulere psykologer til å ta ledelse.

Vi har gjennomført to spørreundersøkelser blant medlemmene om psykologer og ledelse. Det er hyggelig at så mange har opplevd temaet som viktig og svart på våre spørsmål. I begge undersøkelsene fikk vi svært mange nyttige kommentarer og råd som gir grunnlag for hva vi bør prioritere fremover. Britt Venner presenterer den første undersøkelsen i Fra praksis-spalten i dette nummeret av Tidsskriftet.

Mange av de som har svart ønsker at Psykologforeningen lager kurs om ledelse som gir fordypningsmuligheter, med påbyggingskurs som over tid utgjør et fullverdig program. Dette oppfattes som mindre krevende enn ett fullstendig lederutviklingsprogram. Det er også mange som mener at Psykologforeningen bør stimulere til at medlemmene deltar i etablerte lederutviklingsprogrammer som er formelt kompetansegivende.

Det er flere som berører spørsmålet om psykologers selvtillit i forhold til ledelse. De oppfordrer til at lederutvikling av psykologer sikter mot å redusere usikkerhet i forhold til å gå inn i roller der en utøver formell makt og innflytelse.

Undervisningen om ledelse i vår spesialistutdanning ser ikke ut til å treffe deltakerne. Kursene har ikke i tilstrekkelig grad motivert og inspirert til ledelse.

Det er viktig at medlemmer aktivt søker arbeidsgivere om å delta på åpne lederutdanninger. Et eksempel på et opplegg som kan være spesielt nyttig for psykologer innen helsevesenet er kurs i helseadministrasjon ved Universitetet i Oslo. Det gir en formell grad, samtidig som det er en innfallsport til lederstillinger i helsevesenet. Det åpner også opp for viktige nettverk.

BI har et modulbasert opplegg som kan tas som deltidsstudium og som ikke er rettet spesielt mot helsevesenet. Programmene gir studiepoeng, noe som kan spille en rolle i forbindelse med søknader om lederstillinger.

Statskonsult har også kurs som kan være aktuelle – et modulbasert program for nye ledere, og et annet program for mellomledere. Også i de enkelte helseforetakene er det lederutviklingsprogrammer, så følg med i utlysinger, kontakt overordnede og vise din interesse!

For å øke interessen for ledelse utlyser Psykologforeningen to årlige stipend til medlemmer som vil ta lederutdanning. I neste nummer av Tidsskriftet får du presentert de to første som har fått dette stipendet. Vi vil dessuten etablere en årlig konferanse for ledere, først nå i september i år.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 3, 2006, side 275

Kommenter denne artikkelen