Du er her

Avtalen om dobbeltmedlemskap med Forskerforbundet er sagt opp

Publisert
1. oktober 2005

Forskerforbundet har meldt seg ut av Akademikerne med virkning fra 1. januar 2006. Mange av våre medlemmer ansatt ved universitetene og høyskolene har benyttet seg av muligheten for dobbeltmedlemskap. Forskerforbundet har gjennom denne avtalen tatt seg av lønns- og arbeidsvilkår på de respektive arbeidsplassene for dobbeltmedlemmene.

Det er ingen grunn til å legge skjul på at Forskerforbundet har stått for og slåss for en annen lønnspolitikk enn Akademikerne og Psykologforeningen. Avtalen har likevel fungert brukbart for våre medlemmer i forhold til hva som har vært mulig å oppnå. Ikke minst har det hatt betydning for våre medlemmer i større og mindre personalkonflikter å ha hatt Forskerforbundets tillitsvalgte nær seg. Vi beklager derfor Forskerforbundets utmeldelse og varslede inntreden i Utdanningsgruppenes hovedorganisasjon, som i hovedsak organiserer de tre-årige høyskoleutdannede. Vi mener at Forskerforbundet hører hjemme blant de langtidsutdannede i Akademikerne. Forhåpentlig kan vi ønske dem velkommen tilbake på et senere tidspunkt.

Oppsigelsene innebærer at alle saker av fagforeningsmessig art for våre medlemmer på høyskole- og universitetsområdet – som lønnsforhandlinger lokalt og sentralt, medbestemmelsessaker, personalforhold og tillitsvalgtopplæring – i fremtiden vil bli ivaretatt fullt ut av Psykologforeningen og Akademikerne. Oppsigelsene har ingen betydning for ivaretakelsen av våre berørte medlemmers faglige, utdannings- og forskningspolitiske interesser. De nevnte interesseområder vil bli håndert av oss selv og Akademikerne.

Vi vil satse ressursene som hittil har gått til Forskerforbundet til å øke kompetansen og kapasiteten på arbeidet med våre forskeres lønns- og arbeidsvilkår. Psykologforeningen vil styrke sentrale ressurser, bygge ut tillitsvalgtsapparatet på universitetene og høyskolene og videreutvikle vår politikk i samarbeid med de andre Akademikerorganisasjonene.

Det er igangsatt arbeid for å etablere gode tillitsvalgtstrukturer ved landets universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter. Dette arbeidet vil fortsette med uforminsket kraft, for å sikre et velfungerende samarbeid Akademikerorganisasjonene imellom.

Akademikerne er fremdeles den hovedorganisasjon som organiserer flest forskere. Forskningens rammebetingelser og forskningspolitikken vil være et viktig område for Psykologforeningen i samarbeid med de andre Akademikerforeningene.

Psykologforeningen ser lønn og gode arbeidsbetingelser som viktig for å rekruttere og beholde gode forskere. Vi er ikke fornøyd med de betingelsene våre medlemmer på universitet og høyskoler tilbys i dag. Fremover vil vi intensivere arbeide for å endre forskernes rammevilkår.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 42, nummer 10, 2005, side 944

Kommenter denne artikkelen