Du er her

Ny landsmøteperiode

Publisert
1. februar 2005

Landsmøtet 2004 gjorde viktige vedtak med konsekvenser for utviklingen av foreningen og vår politikk. Forslagene om organisasjonsendringer ble i hovedsak vedtatt. Jeg håper dette kan føre til en vitalisering av foreningen og gjøre det enklere for enkeltmedlemmer og grupper av medlemmer å engasjere seg i vårt arbeid. Det åpnes blant annet opp for etablering av faglige interesseforeninger innenfor foreningens organisasjon. Dette gjør det mulig for medlemmene å delta i faglig utviklingsarbeid i organisert form innen Psykologforeningens rammer.

Det ble vedtatt tre hovedsatsingsområder:

  • Psykologfaglige synspunkter må sterkere inn i samfunnsdebatt og samfunnsplanlegging.
  • Økt psykologtilgjengelighet i kommunale tjenester.
  • Flere psykologer i lederstillinger.

Det er en sterk økning i interessen for og betydningen av psykologisk fagkunnskap. Likevel preger psykologiske premisser fortsatt i liten grad innstillinger og rapporter som handler om samfunnsplanlegging. Økonomiske, juridiske og medisinske premisser er selvsagt viktige. Samtidig har psykologiske forhold fått en økende betydning i samfunnet. I tiden fremover må psykologisk kunnskap inn i planlegging og forebygging. Det finnes gode eksempler på at psykologer i forvaltningen har gjennomslagskraft for psykologisk kunnskap og forståelse i sentrale utredninger og i planlegging. Psykologforeningen vil oppmuntre og stimulere psykologer til å gå inn i slikt arbeid.

Psykologtilgjengelighet i kommunene er en fortsettelse av hovedsatsingsområdet fra forrige landsmøteperiode. Vi har kommet et stykke på vei, ikke minst gjennom dokumentasjon av behovet og problemene med rekruttering av psykologer til kommunene. Politikere på Stortinget og i den sentrale forvaltning er opptatt av dette. Arbeidet i kommende periode må rette seg mot å få kommuner til å se verdien av psykologtjenester og opprette attraktive stillinger. Faglige utviklingsmuligheter, fagmiljø og lønn er viktig for å trekke psykologer til det kommunale arbeidsmarked. For å øke tilgjengeligheten og kunne gi et lavterskeltilbud fra psykologer i kommunene, mener vi det vil være av stor betydning at det åpnes for muligheten til å opprette kommunale driftshjemler med trygdekasserefusjon.

Psykologforeningen har i mange år vært opptatt av at psykologer med sin høye kompetanse skal gå inn i ansvarsposisjoner på forskjellige fagfelt og på alle nivåer. Kompetansen gir grunnlag for å drive overordnet planlegging, faglig utvikling og organisasjonsutvikling. Mange forventer at psykologer tar ansvar og bruker sin kompetanse til å lede. Arbeidet med å stimulere psykologer til dette skal prioriteres i denne landsmøteperioden.

Landsmøtet vedtok også å opprette et ankeutvalg for fagetiske klagesaker. Både klager og påklaget skal kunne anke, og ordningen trådte i kraft fra nyåret. Ankeutvalget skal ordinært oppnevnes av landsmøtet, men landsmøtet ga sentralstyret fullmakt til å oppnevne det første slik at ordningen kan tre i kraft umiddelbart.

Oppfølging av vedtakene fra landsmøtet er en del av det langsiktige arbeidet med å utvikle psykologers roller og øke psykologiens betydning i samfunnet.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 42, nummer 2, 2005, side 152

Kommenter denne artikkelen