Du er her

Landsmøtet nærmer seg

Publisert
1. november 2004

Psykologforeningens landsmøte nærmer seg, og når dette leses er det knapt to uker igjen. Det er en stor og viktig begivenhet hvor foreningens satsningsområder og hovedpolitikk for de neste tre år skal vedtas. Vi skal også ha en gjennomgang av organisasjonen på grunnlag av en rapport med en rekke forslag til endringer.

Det kan synes paradoksalt at det fremmes forslag om en mer fleksibel organisasjon, samtidig som vi har en samling av det øverste styringsorgan bare hvert tredje år. Desto viktigere er det at landsmøtet konsentrerer seg om utviklingstendenser og om de overordnede politiske linjene for foreningens virksomhet.

Sentralstyret foreslår at vi fokuserer på hovedsatsningsområder som vil være overordnede retningslinjer for sentralstyret de kommende tre år. Vårt forslag er å fortsatt satse på psykologtjenester i kommunene, og ledelse.

Behovet for kompetanse er stort i kommunene som har ansvar for store deler av velferdstiltakene i landet. Det er nødvendig med psykologkompetanse både i forhold til planlegging, veiledning og konsultasjon foruten direkte klientarbeid. Dette har vi støtte for hos de sentrale myndighetene. I samarbeid med sosial- og helsedirektoratet vil vi finne metoder for å stimulere kommunene til å opprette attraktive stillinger også utenfor PPT, og å motivere psykologene til å søke disse. Det må blant annet være mulig for psykologer å ta videreutdanning og se for seg en karrierevei innen kommunene.

Ledelse dreier seg om å ta ansvar og å påta seg oppgaver ut over tradisjonelle behandleroppgaver. Psykologer har lange tradisjoner med ledelse innen PP-tjenesten og psykisk helsevern for barn og ungdom. Også innen rus- og avhengighetsfeltet og i familievernet har psykologer tatt lederposisjoner og vært helt sentrale i utviklingen av disse arbeidsområdene. Det er en stor utfordring å stimulere psykologer til å gå inn i lederstillinger eller ta ansvarsposisjoner i psykisk helsevern for voksne. Innenfor dette fagfeltet arbeider nesten en fjerdedel av medlemmene våre. Opptrappingsplanen for psykisk helse gir rom for nytenkning og utvikling av et nytt psykisk helsevern. Det skulle være en drømmesituasjon for psykologer. Vi kan nå få reell innflytelse på utviklingen gjennom aktivt å gå inn i planlegging, utredning og utvikling av psykisk helsevern. Vi kan påta oss oppgaver i forhold til slikt arbeid, delta i utviklingsarbeid fra tillitsvalgtposisjon og søke lederstillinger på alle nivåer. Lederposisjoner gir stor grad av påvirkning på utviklingen, både innen egen avdeling, institusjon og feltet som sådan.

Vi er klar over at lederoppgaver også må verdsettes. I dag gir ikke verdsettingen den økonomiske uttellingen den burde for psykologer som tar posisjoner, enten det dreier seg om vanskelige ansvarsoppgaver (vedtaksmyndighet) eller ledelse.Det er en prioritert forhandlingsoppgave for Psykologforeningen å heve lønnen til psykologer som tar på seg viktige oppgaver i fagutvikling og ledelse.

Jeg ser frem til et spennende landsmøte med gode debatter både om våre hovedsatsingsområder og organisering av foreningen i neste landsmøteperiode.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 41, nummer 11, 2004, side 930

Kommenter denne artikkelen