Du er her

Vi trenger oppdatering av kunnskap

Publisert
1. oktober 2004

Norsk Psykologikongress er nå etablert som et fast møtested for formidling av nyere psykologisk forsk-ning. Det var gledelig å oppleve at årets kongress hadde like stor oppslutning – vel 300 deltakere – som fjorårets. Reaksjonene fra deltakerne tyder på at vi har truffet et riktig format på kongressen og at temaene oppfattes som spennende og nyttige.

Det er flott at deltakerne representerer psykologer med svært variert bakgrunn og erfaring – fra klinikere i privatpraksis til forskere og organisasjonspsykologer,fra nyetablerte psykologer i PP-tjenesten til pensjonister. Det tyder på at temaene oppleves som relevante for all psykologisk yrkesutøvelse,og ikke bare for spesielt interesserte.

Psykologer må være oppdatert om ny kunnskap. Vår virksomhet har vidtrekkende konsekvenser for de vi kommer i berøring med. Store deler av kunnskapen vi tilegner oss gjennom studiet, vil bli foreldet etter få år og må integreres med ny forskning. Behovet for kontinuerlig oppdatering understrekes av bidragsytere til tidsskriftet du nå holder i hånden. Atle Dyregrov skriver at såkalt støtteterapi og rådgivning har vist seg lite effektiv i å redusere posttraumatisk stresslidelse, og at psykologer må besitte kunnskap i en eller flere av de metoder som har dokumentert effekt. Årets vinnere av Bjørn Christiansens minnepris understreker i et intervju betydningen av ny vitnepsykologisk kunnskap. Dersom relevant forskning neglisjeres og uegnede metoder og teori legges til grunn for det faglige arbeidet, kan det gå riktig galt. Slik konkluderer prisvinnerne fagessayet som blant annet berører Bjugn-saken.

Samtidig må ikke nye oppdagelser ekskludere tidligere dokumentert kunnskap. Anne M. Milde peker i sin redaksjonelle kommentar – om årsaker til magesår – på hvilke feil vi kan gjøre i den sammenheng.Vi mennesker er kompliserte vesener, og sykdommer kan sjelden gis en enkel årsaksforklaring eller løses ved samme tiltak for alle.

Årets kongresstema var forholdet mellom gener og psyke. Vi fikk et innblikk i betydningen av de biologiske forhold, og hvordan miljøfaktorer kan influere på disse forutsetningene. Det er av vesentlig betydning for bruk av psykologers kunnskap og ressurser at vi vet mer om hva som er mulig og når det er hensiktsløst å sette inn tiltak.

Det er positivt at psykologikongressen vekker interesse og engasjement. Jeg håper å se enda flere av dere på neste kongress. Vi tar gjerne i mot ideer til innholdet og ser med forventning frem til 1. og 2. september neste år.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 41, nummer 10, 2004, side 838

Kommenter denne artikkelen