Du er her

Psykologer kan henvise og sykemelde!

Publisert
1. juli 2004

I tre år har Psykologforeningen arbeidet for at psykologer skal få henvisnings- og sykemeldingsrett. I møte med Helsedepartementet i august 2001 ble vi bedt om å utarbeide et forslag til forsøksordning som skulle legges til grunn for videre saksgang. Etter gjentatte henvendelser og møter med departementet har vi fortsatt ikke kommet nærmere målet, selv om psykisk helse er et prioritert område. I mens ser vi at sykefraværet øker, at antall mennesker med psykiske lidelser blir flere og at kapasiteten hos fastlegene blir sprengt.

Psykologforeningen mener henvisningskravet fra lege bør falle bort dersom en pasient allerede har blitt vurdert av psykolog, og utfallet av vurderingen er å henvise til annen psykisk helse- eller rusrelatert tjeneste, eventuelt til nevrolog eller fysioterapeut. Likedan mener vi at psykologer skal kunne sykemelde innenfor aktuelt diagnosekapittel. Premissene er ønske om 1) å unngå urimelig belastning på pasientene, 2) effektiv og målrettet bruk av helsepersonell, 3) besparelser i sykelønn og 4) å skape hensiktsmessige og forsvarlige tjenestetilbud.

Det er en generell bekymring for det høye sykemeldingsnivået i landet. Til tross for stor oppmerksomhet og investering i gode tiltak som IA-avtalen, ser ikke nivået ut til å synke. Når de nye reglene om gradert sykemelding trer i kraft 1. juli, vil legene oppleve forsterket press. Kravet til oppfølging, dialog og konkrete forslag til tiltak vil koste både tid og penger. Men, et godt og aktivt samarbeid mellom behandler, pasient og arbeidsgiver er nødvendig for å få den sykemeldte raskt tilbake i jobb. Det er behov for at psykologer kommer inn som aktører i dette arbeidet. De vil i denne sammenhengen være en viktig ressurs.

Majoriteten av problemer som utløser sykemelding i dag er muskel- og skjelettlidelser og psykiske plager. Det er en absurditet at en profesjon som kan diagnostisere og behandle psykiske lidelser, ikke kan henvise og sykemelde sine pasienter.

Det er løpende debatt om fastlegenes manglende mulighet og kapasitet til å følge opp hver enkelt sykemeldte så godt som ønskelig. Sykemeldingsrett for psykologer vil kunne avlaste presset på legeressursene. Psykologer vil også i større grad kunne tilpasse sykemeldingen til pasientens behov for behandling og eventuell tilbakevending til arbeidslivet.

Psykologer kan gi rom for en aktiv og tett oppfølging av pasientene, foreslå konkrete tiltak, og ta ansvar for å hjelpe den sykemeldte tilbake i jobb. Når psykologen selv tar hånd om sykemeldingen, kan størrelsen på sykemeldingen justeres fra uke til uke.

Dette er i tråd med kravet om funksjonsvurdering og oppfølging av den sykemeldte. Både ut fra behandlingsmetodiske, helseøkonomiske og pasientadministrative forhold, er det derfor på høy tid at psykologer får sykemeldings- og henvisningsrett for pasienter med psykiske lidelser.

Sykemeldings- og henvisningsrett for psykologer er en viktig sak for pasientene. Argumentene er klare og gode, og til pasientenes beste. Vi vil intensivere arbeidet med dette fremover, og se om også endringene i regjeringen med ny helseminister kan føre til fortgang i saken.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 41, nummer 7, 2004, side 584

Kommenter denne artikkelen