Du er her

Norsk Psykologforening er 70 år!

Efter foreløpig drøftelse mellom en del interesserte er det blitt besluttet å danne en forening av norske fagpsykologer. Hermed tillater jeg mig å innby Dem til å delta i det konstituerende møte som holdes på Universitetets Psykologiske Institutt, tirsdag den 10 de april 1934, kl 10.30. På møtet vil statutter for foreningen bli vedtatt og styre valgt.

Publisert
1. mai 2004

I alt 15 mennesker ble innkalt til møtet, og Norsk Psykologforening ble stiftet med de åtte første medlemmene tilstede. I løpet av det første året vokste foreningen til 20 medlemmer.

Jubileumet ble markert første gang i NPFs sekretariat 14. april, med avduking av Schjelderups invitasjonsbrev, pent innrammet på veggen i vårt største møtelokale, som i mange år nettopp har hatt navnet «Schjelderup». Senere i år blir jubileumsåret markert på landsmøtet.

I jubileumsboken som ble utgitt ved Psykologforeningens 50 årsjubileum, konkluderte Bjørn Christiansen sitt kapittel Om psykologprofesjonens røtter slik: «Summarisk og litt forenklet kan en si at psykologien som fag, som forståelsesform og lære, hadde sin fremvekst på 1600-tallet; at psykologien som undervisningsfag begynte å gjøre seg gjeldende på 1700-tallet; og at psykologien som selvstendig vitenskap hadde sitt gjennombrudd på 1800-tallet. Det 20. århundre er i første rekke preget av psykologiens tilsynekomst som egen profesjon».

Psykologi er altså ikke noe ungt fag, og 70 år er en anselig alder, også for en profesjonsforening. Mye har skjedd i disse årene. Vi er blitt mange, fra 8 til nær 4000 medlemmer, og veksten i faglig bredde blant våre medlemmer er iøynefallende. Like fullt finner jeg mange interessante likhetstrekk når jeg leser Åse Gruda Skards styrereferater fra de første årene. Det er for eksempel morsomt å lese om vitnepsykologi som det tredje temaet foreningen hadde oppe i medlemsmøtesammenheng, med Johan Scharffenberg som foreleser. Nettopp medlemsmøter med faglige foredrag var en vesentlig del av foreningens virksomhet etter stiftelsen. Andre eksempler på foredrag er Nic Hoel (senere Waal) og Åse Gruda Skard om mentalhygiene i barnealderen, Dag Bryhn om gammel og ny psykologi i arbeidslivet, Rolf Waaler om metoder i den industrielle psykologi og Kristian Schjelderup om psykologiske forutsetninger for krig og fred. Men det tok ikke langt tid før også psykologers lønns- og arbeidsforhold ble et viktig tema, slik at fagforeningsdelen av profesjonsforeningens virksomhet fikk sin spede fødsel.

Vi skal feire våre 70 år og være stolte og glade over det vi har oppnådd. Samtidig skal vi være både ydmyke og ambisiøse i forhold til alt vi fortsatt har igjen å gjøre for å dekke samfunnets behov for psykologer og psykologi.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 41, nummer 5, 2004, side 406

Kommenter denne artikkelen