Psykologprofesjonen – historiske milepæler 1973–2023

Fra lovfestet rett til å ta «syke i kur» til å bli en selvsagt del av psykisk helsevern. Vi tar deg gjennom sentrale deler av profesjonshistorien.   

Publisert
2. oktober 2023

Videre lesning

Du finner utvalgte tekster om «Psykologprofesjonens historiske milepæler 1973-2023» her


1970-tallet

I 1973 vedtar Stortinget Psykologloven, den første i Norden. Psykologrådet blir opprettet. Loven som trer i kraft 1. januar 1974 hjemler autorisasjon som gir rett til å «ta syke i kur».

Eldre kvinner med briller mot grå bakgrunn
Turid Vogt Grinde (Foto: Ukjent)

Turid Vogt Grinde (bilde) gis mye av æren for at loven ble vedtatt

Psykologloven åpner for å innføre trygdekasserefusjon for spesialister i klinisk psykologi.

Norsk psykologforening teller 586 medlemmer.

Ved kongelig resolusjon av 22. desember 1978 blir det bestemt at Universitetet i Bergen skal opprette et psykologisk fakultet, det første i Skandinavia.

1980-tallet

Norsk psykologforening deltar i etableringen av European Federation of Professional Psychologists Associations (EFPPA) som blir grunnlagt i 1981.

I 1984 gjennomføres en omorganisering av NPFs sentrale struktur med to hovedutvalg; profesjonsutvalget og lønns- og arbeidsmarkedsutvalget. Handlingsprogram er innført. Foreningen innfører to-årlige landsmøteperioder og årlige lederkonferanser.

Spesialistordningen i klinisk psykologi omorganiseres i 1985 med en stor utvidelse av kompetanseområder, skriftlig arbeid innføres som ett av kravene.

I 1987 vedtas Etiske prinsipper for nordiske psykologer.

1990-tallet

Universitet i Tromsø starter profesjonsstudium i psykologi i 1991.

Mann med skjegg og briller
Sverre L. Nielsen (Foto: Nora Skjerdingstad)

I 1994 vil utdanningsminister Gudmund Hernes skjære ned på profesjonsutdanningen. NPF og leder Sverre L. Nielsen (bilde) lykkes med snu ministerens mening, planene om å kutte utdanningslengden skrinlegges.

Profesjonsstudium i psykologi starter ved NTNU i Trondheim i 1995.

Stortinget vedtar Opptrappingsplanen for psykisk helse (1999 –2008) i 1998, noe som fører til ressursøkning på feltet og omorganisering av tjenestene. Etterspørsel etter psykologkompetanse i psykisk helsevern øker.

Stortinget opphever Psykologloven i 1999, og vedtar Helsepersonelloven, som inkluderer psykologer.

Psykologrådet blir nedlagt og de viktigste funksjonene overføres den nye helsepersonellnemnda.

2000-tallet

Når rusreformen trer i kraft i 2004, skal det utvikles spesialiserte helsetjenester for rusavhengige. Psykologer får en sentral rolle i utformingen av de nye tjenestene.

I 2000 gir den nye psykisk helsevernloven psykologer utvidede ansvarsoppgaver. Det åpnes for psykologer i ledelse, gjennom vedtak om profesjonsnøytral enhetlig ledelse.

Sentralstyret i NPF vedtar «Prinsipperklæringen om evidensbasert psykologisk praksis» i 2007.

I 2008 passerer Norsk psykologforening 6000 medlemmer.

Psykologer i Telemark og Akershus får sykmeldingsrett som en forsøksordning i 2008.

2010-tallet

På landsmøtet i 2010 foreslår sentralstyret at mastere i psykologi skal få bli medlemmer foreningen. Sterk motstand på landsmøtet gjør at forslaget blir trukket.

Ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester i 2011 gir kommunene lovfestet plikt til å sørge for psykiske helsetjenester til befolkningen.

I 2015 varsler helse- og omsorgsminister Bent Høie at forslaget om lovfesting av psykologer i kommunen vil komme i 2016, med krav om å ha psykologene på plass senest i 2020.

Psykologer får henvisningsrett fra 1. juli 2015.

2020-tallet

Psykologforeningen publiserer policynotat om kjønnsinkongruens.

NPF støtter tilfang av nye studiesteder og -plasser i Norge.

Norsk psykologforening passerer 10000 medlemmer sommeren 2020.

Foreningen støtter tilfang av nye studiesteder og -plasser i Norge. Sommeren 2020 passerer foreningen 10 000 medlemmer. Yngre psykologer søker seg til privatpraksis og vil ha praksisen godkjent som meritterende for spesialisering.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 60, nummer 10, 2023, side 570-571

Kommenter denne artikkelen