Du er her

Fra praksis

Fra praksis
Publisert
5. juli 2012

Erfaringene etter 22. juli bør få konsekvenser for hvordan vi organiserer fremtidig beredskap ved katastrofer. En sentral ressursgruppe kan bidra til å skape struktur i den psykososiale hjelpen, akkurat som når lokalt politi i en beredskapssituasjon kan få assistanse fra sentralt hold.

Fra praksis
Publisert
4. april 2012

Skammen har en sentral betydning i våre relasjoner. Det vi gjør med skamfølelsen, vil alltid bevege oss bort fra, eller nærmere, andre mennesker og oss selv.

Byråkratisering i helsevesenet
Publisert
4. april 2012

Jeg ønsker ikke å være en del av en politisk kultur med overdreven tro på styring via (elektroniske) prosedyrer og registreringer.

Tilregnelighet
Publisert
5. mars 2012

Siden 1842 har vi hatt en absolutt utilregnelighetsbestemmelse i straffeloven. Møter den dagens utfordringer?

Fra praksis
Publisert
5. januar 2012

I stedet for å jobbe med innholdet i den deprimerte personens tanker, sikter metakognitiv terapi mot å redusere selve grubleprosessen.

Fra praksis
Publisert
5. januar 2012

Norske psykologer står overfor en reell utfordring i møtet med pasienter som strever med både somatiske og depressive plager. Ignorerer vi de somatiske symptomene, risikerer vi å mislykkes med depresjonsbehandling.

Fra praksis
Publisert
5. januar 2012

Barseldepresjoner rammer hardt fordi det vekker skam og skyldfølelse når gleden og morsfølelsen uteblir. Disse vanskelige følelsene deles sjelden, og få kvinner med barseldepresjon fanges opp.

Fra praksis
Publisert
5. desember 2011

Psykologer kommer jevnlig i kontakt med pasienter som har helseproblemer av betydning for å kjøre bil. Da skal psykologen melde fra til myndighetene, selv om meldeplikten kan stå i veien for behandlingsrelasjonen. For vi kan ikke late som om pasientens atferd bak rattet ikke angår oss.

Fra praksis
Publisert
5. november 2011

Som psykologer i Oppfølgings- og PP-tjenesten for videregående skole har vi en unik mulighet til å hjelpe skolen til å møte elever i krise. Men vårt arbeid skjer via skolen og læreren, ikke som behandlere.

Fra praksis
Publisert
5. oktober 2011

Manualbasert terapi er effektiv hjelp som trygger barnet. Men det krever fleksibel tilpasning, og at terapeutene får oppfølging og veiledning også etter introduksjonskurset.

Sider