Du er her

Fra arkivet: 1974. Kommunepsykologen

Mainummeret brakte en spennende annonse. Odda kommune har opprettet en helt ny type stilling for psykologer. De ønsker en kommunepsykolog.

Vi tror Odda med dette har ført utviklingen av det psykologiske servicetilbudet et viktig og riktig skritt videre. Opprettelsen av en kommunepsykologstilling kan også sees som et positivt led i distriktsutbyggingen.

Lokalsamfunnet har lenge følt behov for tverrinstitusjonelt og tverrfaglig samarbeid mellom skole-, sosial- og helsesektoren. Mange psykologer opplever også at de yter mer effektiv hjelp i den grad de kan knytte samarbeidsrelasjoner på tvers av institusjonsgrenser. Mange steder har man på mer eller mindre formelt grunnlag opprettet slike kontakter, andre steder ønsker man å gjøre det. Kommunepsykologen skulle kunne bli en viktig initiativtager og koordinator av slikt arbeid.

Den som blir ansatt i Odda vil stå faglig nokså fritt med hensyn til hvordan hun/han vil utforme stillingen. Hvilken vekt bør legges på direkte psykologisk undersøkelse/behandling i forhold til rådgivning av andre teamarbeidere og ulike former for forebyggende arbeid. Hvilke typer av institusjoner bør trekkes inn, og hvilke former for samarbeid bør etableres. Dette er viktige spørsmål det må tas stilling til.

Opprettelsen av en kommepsykologstilling gir mulighet for at fagpsykologisk viten får stor innflytelse på hvordan det mentale helsearbeid i kommunen legges opp.

Fra lederen i Tidsskriftets juniutgave 1974, signert E.H.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 10, 2011, side 1002

Kommenter denne artikkelen