Du er her

Førsteamanuensis innen kvalitativ forskningsmetode

Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Psykologisk institutt, Fagavdeling for metode, arbeids-, kultur- og sosialpsykologi (MAKS)

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Psykologisk institutt er det eldste psykologiske instituttet i Norge. Forskningen ved instituttet er internasjonalt rettet med flere internasjonale samarbeidsprosjekter, og avspeiler psykologiens mangfold og kontaktflate med andre vitenskapelige disipliner, i medisin, humaniora og samfunnsfag. Studietilbudet i psykologi omfatter profesjonsstudiet i psykologi, samt et bachelor- og mastergradsprogram. I tillegg har instituttet en forskerutdanning (Ph.D.-grad) med 140 registrerte kandidater. Instituttet har en stab på 75 faste vitenskapelig ansatte, ca. 70 stipendiater og postdoktorer, og en teknisk/administrativ stab på 22 personer.

Om stillingen

Ved Psykologisk institutt lyses det ut 1-2 faste stillinger som førsteamanuensis i psykologi med vekt på kvalitative forskningsmetoder. Stillingene inngår i instituttets styrking av kvalitativ metode i undervisning og forsking, og er tilknyttet fagavdelingen for metode, arbeids-, kultur- og sosialpsykologi (MAKS) ved Psykologisk institutt (PSI), UiO.

Den/de som ansettes, må ha psykologisk fagbakgrunn, og ha bred erfaring med kvalitative forskningsmetoder, både gjennom bruk av slike metoder i egen forskning, ved refleksjoner om disse metodiske tilnærmingene (fortrinnsvis i egne publikasjoner), og gjennom omfattende og variert undervisning og veiledning av studenter, gjerne på ulike nivåer.

Søkere vil vurderes ut fra dokumentert forskningsaktivitet, undervisningskompetanse og formidling innenfor det beskrevne kunnskapsfeltet, samt forutsetninger for å inngå i undervisnings- og forskningsmiljøer på PSI. Deltakelse i internasjonale forskningssamarbeid, og erfaring med å søke om prosjektmidler vil også vurderes positivt i ansettelsesprosessen.

Psykologisk institutt har et voksende nettverk av interne og eksterne kvalitative forskere, på tvers av avdelingene, som utvikler seg til et både faglig interessant og kollegastøttende fellesskap


Arbeidsoppgaver

 • De/de som ansettes, forventes å ta initiativ til og lede forskningsprosjekter innen fagavdelingen MAKS, eventuelt sammen med andre avdelinger på PSI, eller på tvers av institusjoner. Fagavvdelingen MAKS omfatter flere fagpersoner i faste vitenskapelige stillinger, Phd-kandidater og postdoktorer, og gir dermed rikelig med muligheter til å utvikle felles forskningsprosjekter.
 • Den/de som ansettes, vil ha et hovedansvar for undervisning i kvalitativ metode på instituttet, skal initiere og lede utvikling av kvalitativ metodeundervisning og –veiledning, og selv undervise og veilede på alle nivåer (også Phd-nivå).
 • Den ene stillingen vil ha hovedansvar for den kvalitative metodeundervisningen på profesjonsprogrammet, men vil også delta i andre deler av instituttets øvrige kvalitative undervisning. Den andre stillingen vil være knyttet til metodeundervisning over hele instituttet.
 • Bedømmelsesarbeid og eksamensarbeid inngår i stillingen, og den/de som ansettes, må påta seg administrative oppgaver etter gjeldende bestemmelser.
 • Undervisningsspråk er primært norsk eller annet skandinavisk språk. Undervisning på engelsk må også påregnes.
 • Andre oppgaver kan tillegges stillingene og arbeidsoppgavene kan endres over tid


Kvalifikasjonskrav

 • Doktorgrad eller tilsvarende kompetanse i psykologi, og søkeren må kunne knytte seg både til metodegruppas område og et av de andre tre områdene som MAKS avdelingen omfatter: arbeids- og organisasjonspsykologi, kultur- og samfunnspsykologi og sosialpsykologi. Den faglige produksjonen må være preget av bruk av kvalitative forskningsmetoder, og refleksjoner rundt metodologiske spørsmål.  
 • Dokumenterte bidrag til forskning og undervisning av høy kvalitet. Dokumentert aktivitet innen forskningsformidling rettet både mot profesjonelle aktører og et bredere publikum vil også telle positivt. Relevant administrativ erfaring innen forskningsledelse, utvikling av undervisningsprogrammer, verv og komitearbeid skal også vektlegges i vurderingsprosessen.
 • Vise til en sterk interesse for formidling og utvikling av kvalitative forskningsmetoder.
 • Erfaring med å undervise og veilede i kvalitativ metode, helst på ulike nivåer, og kunne reflektere rundt pedagogiske utfordringer i kvalitativ metodeundervisning i psykologifaget. Systematisk arbeid med det pedagogiske opplegget, dokumentert gjennom en pedagogisk mappe (teaching portfolio), skal vektlegges i vurderingen.
 • For stillingen knyttet til metodeundervisning på profesjonsprogrammet, må den som ansettes kunne dokumentere nærhet til praksisfeltet, for eksempel gjennom utdannelse og arbeid som psykolog. Forskningserfaring med relevans for profesjonsutdanningen er nødvendig.
 • Søkere som ikke har pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg slik kompetanse i løpet av de to første årene etter tiltredelse.
 • Den/de som ansettes, må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk flytende. Det kreves i tillegg god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk.  


Personlige egenskaper

 • En ypperlig lagspiller med gode kommunikasjons- og relasjonsferdigheter.
 • Fleksibilitet.
 • Ansvarsfølelse, positiv innstilling og selvstendighet.
 • Engasjement og interesse for undervisning og for dialog med studenter og kolleger.


Vi tilbyr

 • Lønn fra kr 677.600 til 801.300 avhengig av kompetanse, i stilling som førsteamanuensis (stillingskode 1011).
 • Gode pensjonsordninger.
 • Gode velferdsordninger.
 • Førsteamanuensis vil ha mulighet til å søke opprykk til professor på et senere tidspunkt


Kontaktinformasjon


Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev 
 • CV 
 • Fullstendig publikasjonsliste
 • Pedagogisk mappe på 3-6 sider som dokumenter utdanningsfaglig kompetanse og erfaring, inkludert et refleksjonsnotat der egen praksis og læringssyn forankres i SoTL-kriteriene (fokus på studentenes læring, utvikling over tid, en forskende tilnærming og en kollegial holdning og praksis)
 • Beskrivelse av kvalifikasjoner innen formidling, administrasjon og ledelse
 • Vitnemål og attester
 • Akademiske arbeider (inntil 10 publikasjoner) og en kort redegjørelse for disse
 • Referanser (liste med 2-3 personer med navn, tittel, e-post og telefonnummer)

Det må framgå eksplisitt om søknaden bare omfatter 1 av stillingene.

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det skal benyttes intervju og prøveundervisning i ansettelsesprosessen. I rangeringen av kompetente søkere vurderes hele bredden av kvalifikasjoner.


Andre opplysninger

Vennligst se Regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger ved UiO og Regler for praktiseringen av kravet om pedagogisk basiskompetanse ved UiO.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

I vurderingen av søknadene vil det bli lagt særlig vekt på faglige kvalifikasjoner, kandidatens motivasjon og personlig egnethet. Vurderingen av søkerne vil bli utført i henhold til DORA-initiativet, med vekt på kvalitet og innhold i stedet for kvantitet, og vurdere en rekke vitenskapelige resultater utover tradisjonelle tidsskriftpublikasjoner (f.eks. open access, formidling etc.) Faglige prestasjoner vil bli vurdert etter erfaring, ansiennitet og karrierepauser (f.eks. foreldrepermisjon).

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Kvinner oppfordres til å søke. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.


Lenke til annonsen og søk på stillingen
 

Søknadsfrist
1. november 2021