Du er her

Mest utbytte

Elever med særskilte behov har mest igjen for å bruke PC og nettbrett i skolen.

Dette kommer fram i rapporten «Erfaringer i skoler som opplever å ha lyktes med bruk av nettbrett og/eller pc i sin grunnleggende lese- og skriveopplæring», som samfunnsrådgiveren Rambøll har laget på oppdrag fra Senter for IKT i utdanningen.

Rambøll har samlet dokumentasjon fra 32 skoler i 23 kommuner, der man har jobbet systematisk med innføring av datastøttet lese- og skriveopplæring (STL+-metoden) for 1.- og 2.-klassinger. STL+ er en metode som går ut på at elevene skriver på datamaskin eller nettbrett med lydstøtte. Metoden gir eleven umiddelbar tilbakemelding på om et ord er riktig skrevet eller ikke, ved at ordet blir lest opp slik eleven har skrevet det.

Informantene i undersøkelsen trekker særlig fram at metoden virker godt på elever med særskilte behov. En del av informantene opplever også at gutter og elever med tospråklig bakgrunn har spesielt godt utbytte av denne typen leseopplæring. De har ikke nødvendigvis det samme ordforrådet som sine medelever og profiterer spesielt på bruken av lydstøtte og koblingen av ord til bilder, ifølge rapporten. En lærer som er sitert i rapporten, sier det slik:

«Barn med andre språk har kanskje profitert spesielt på bruk av nettbrett i undervisningen, og knekt lesekoden tidligere ved hjelp av blant annet talesyntesen. Samtidig tror jeg at mange apper og oppgaver gjør det morsommere å øve og terpe på bokstaver, ord og setninger.»

Kilde: http://iktsenteret.no/ressurser/erfaringer-i-skoler-som-opplever-ha-lykk…

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 53, nummer 11, 2016, side

Kommenter denne artikkelen