Du er her

Unge i Oslo har fått dårligere psykisk helse

Det er en klar økning i psykiske plager blant unge i Oslo, og de er mer plaget enn unge i resten av landet.

NOVA-forsker Tormod Øia har analysert tallene fra den siste Ung i Osloundersøkelsen. Det har vært gjennomført tilsvarende undersøkelser i 1996 og 2006. I årets undersøkelse deltok over 15 000 unge fra 9. og 10. trinn på ungdomsskolen samt 1. trinn på videregående, fra 62 skoler. 72 prosent svarte. 32,2 prosent av ungdommene som deltok, har begge foreldrene født i et annet land, skriver forskning.no.

Hele 51 prosent av jentene har svart at de sist uke har vært «veldig mye» eller «ganske mye» plaget av følelsen av at «alt er et slit». Minst like mange har bekymret seg for mye om ting. Jenter med innvandrerbakgrunn er mindre plaget av dårlig psykisk helse enn jenter med norsk bakgrunn. Ellers er det små forskjeller mellom etnisk norske og unge med innvandrerbakgrunn.

– Med små unntak har det i perioden fra 1996 til 2012 vært en generell tendens i retning av at flere rapporterer om ulike psykiske plager og problemer, forteller Øia.

– Nivåene er til dels svært høye, spesielt for jentene.

Mens det i 1996 var 15 prosent som følte håpløshet med tanke på framtiden, var tallet så høyt som 26 prosent i 2012. Disse svarte «veldig mye» eller «ganske mye» på spørsmålet om de sist uke var plaget av at de følte håpløshet med tanke på framtiden.

Andelen som begår kriminelle eller antisosiale handlinger, har gått ned. Det samme gjelder andelen som har blitt utsatt for trusler om vold.

Kilde: Øia, T. (2012). NOVA Notat 7/12. Ung i Oslo 2012, Nøkkeltall.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 2, 2013, side

Kommenter denne artikkelen