Du er her

Menn gjer godt for å imponera kvinner

Innsikter frå teoriar om seksuell seleksjon og om kostnadskrevjande signalisering tyder på at kampen om kvinnene ligg under når menn bidreg positivt til fellesskapen.

Publisert
5. mars 2012

Professor i psykologi ved Universitetet i Amsterdam, Mark Van Vugt, og kollegaer utførte to eksperiment for å testa denne hypotesen. Resultata viste at menn bidreg meir når dei har eit publikum av motsett kjønn, medan kvinner ikkje viste ein tilsvarande effekt. I tillegg viste det seg at menn bidrog i aukande grad til samfunnsgagnlege aktivitetar dess meir attraktive dei rangerte dei kvinnelege tilskodarane.

I eit av eksperimenta spelte ulike grupper av menn eit fellesgodespel som gjekk over fem rundar. Bidraga til fellesskapen viste signifikant auke over tid når tilskodarane bestod utelukkande av kvinner. I eit slikt miljø meldte òg mannfolka seg oftare som frivillige for ulike velgjerande føremål. Gode gjerningar som tener fellesskapen, er den menneskelege ekvivalenten til påfuglhalen, konkluderer forskarane.

Kjelde: Mark Van Vugt og Wendy Iredale (2012). Men behaving nicely: Public goods as peacock tails. British Journal of Psychology. Nettpublisert 1. februar

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 3, 2012, side

Kommenter denne artikkelen