Du er her

Norske samboere har bedre psykisk helse enn amerikanske

I Norge har samboere stort sett like god psykisk helse som gifte, men flere samboere enn gifte rapporterer om alkoholavhengighet og tidligere, alvorlig depresjon.

Dette kommer frem i en ny studie fra Folkehelseinstituttet basert på Levekårsundersøkelsen (2005) fra Statistisk sentralbyrå. Norske samboeres gode psykisk helse står i kontrast til amerikansk forskning, som viser at samboere er mer deprimerte enn gifte.

– Når samboerskap blir mer utbredt i en befolkning, er det mye som tyder på at psykiske forskjeller mellom gifte og samboende delvis viskes ut, sier Anne Reneflot ved Folkehelseinstituttets divisjon for psykisk helse.

– Av den grunn var det noe overraskende at vi fant at samboere med barn i større grad enn gifte med barn sliter med alkoholavhengighet. Når vi vet at stadig flere barn i Norge vokser opp med foreldre som er samboere, er dette urovekkende både for foreldrene og de involverte barna, sier forskerne.

Sammen med kollega Svenn-Erik Mamelund ved divisjon for smittevern står hun bak en ny studie basert på Levekårsundersøkelsen fra Statistisk sentralbyrå. Datagrunnlaget er spørreundersøkelser blant rundt 4000 nordmenn.

Sammenlignet med gifte rapporterer flere samboere som tidligere har vært gift, å ha opplevd en alvorlig depresjon. Det er imidlertid ingen forskjell mellom samboere og gifte i andel som på intervjutidspunktet rapporterte om symptomer på angst og depresjon.

Kilde: Reneflot, A. og Mamelund, S.-E. (2011). The association between marital status and psychological well-being in Norway, European Sociological Review.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 5, 2011, side

Kommenter denne artikkelen