Du er her

Eldres psykiske helse dårlig kartlagt

En ny rapport fra Folkehelseinstituttet avdekker mangelfull kunnskap om den psykiske helsen hos mennesker over 65 år.

Mens mye tyder på en lavere forekomst av angst- og depresjonslidelser rundt 65-årsalderen enn i yngre aldersgrupper, tyder noen av resultatene på en høyere forekomst i de aller eldste aldersgruppene. Dette er ikke unaturlig, ettersom somatisk sykdom og smerter, funksjonsnedsettelse og tap av nære personer utvilsomt gjør den sisten delen av livet til en vanskelig periode for mange, skriver Folkehelseinstituttet i en pressemelding.

Hovedkonklusjonen er at vi har mangelfull kunnskap om forekomsten av psykiske plager og lidelser blant de over 65 år. Undersøkelsene som er gjennomgått, viser stor spredning i omfanget, avhengig av hvilke utvalg som har blitt undersøkt, hvilke data som har blitt samlet inn, og hvordan datainnsamlingen har foregått. Yngre eldre i 60–70-årsalderen som bor hjemme, har antagelig relativt lav forekomst av psykiske plager og lidelser sammenlignet med den øvrige voksne befolkningen. Imidlertid finner man høy forekomst av psykiske plager og lidelser i studier blant eldre som bor på institusjoner.

Rapporten Eldre i Norge: Forekomst av psykiske plager og lidelser baserer seg først og fremst på en gjennomgang av nordiske vitenskapelige publikasjoner. Den er skrevet på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Kjelde: Langballe, E.M. & Evensen, M. (2011). Eldre i Norge: Forekomst av psykiske plager og lidelser. Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for psykisk helse.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 5, 2011, side

Kommenter denne artikkelen