Du er her

Sosiale foster

Ufødde viser teikn på oppførsel retta mot andre allereie i fjortande svangerskapsveke.

ILLUSTRASJON: ODA WALLE

Forskarlaget til Umberto Castiello nytta naturen sitt eige eksperiment, i form av einegga tvillingfoster. Ved firedimensjonal ultralydskanning (3D og endringar i tid) av fem kvinner gravide med tvillingar, fann dei at dei ufødde styrte armane mot kvarandre allereie 14 veker ut i svangerskapen. Ved 18 veker auka desse sosiale gestane til 29 prosent av alle observerte rørsler. Fostera sine bevegelsar retta mot seg sjølv, minka parallelt.

Måten rørslene som var retta mot hovudet og ryggen til den andre blei utført på, skilte seg klart frå andre rørsler – mot livmorveggen eller eigen kropp. Dei sosiale bevegelsane varte lenger og likna meir på rørsler orientert mot eigne auge. Dette tyder på at fostera har ei slags oppleving av at det er noko særskilt med tvillingen.

Vidare forsking kan kanskje avdekka samanhengar mellom sosial åtferd i i fosterlivet og seinare utviklingsforstyrringar, skriv BPS Research digest blog.

Kjelde: Castiello, U. et al. (2010). Wired to Be Social: The Ontogeny of Human Interaction. Public Library of Science ONE, 5(10).

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 12, 2010, side

Kommenter denne artikkelen