Du er her

Middels fornøyde brukere

Vel 2600 brukere ved døgnenheter innenfor psykisk helsevern rapporterer et forbedringspotensial ved flere sider av tjenesten de mottar.

Resultatet kommer frem i en nasjonal spørreundersøkelse fra Kunnskapssenteret. På en skala fra 0 til 100, der 100 er best, var gjennomsnittsskåren 51 på undersøkelsens tre hovedområder: hvor fornøyde brukerne var med behandling, forholdet til behandlere, og informasjon.

Ca. 40 prosent svarte negativt på spørsmål om hvor godt de syntes de var forberedt på tiden etter utskrivning og hvilken innflytelse de hadde på valg av behandlingsopplegg. 25 prosent svarte at de hadde lite eller ikke noe utbytte av behandlingen. 34 prosent mente at aktivitetstilbudet ved institusjonen var ganske eller svært dårlig.

Undersøkelsen viser store forskjeller i tilfredshet mellom ulike diagnosegrupper. Blant annet er personer med rusrelaterte lidelser mindre fornøyde, mens de med schizofreni og affektive lidelser er mer fornøyde enn andre diagnosegrupper.

Undersøkelsen hadde en svarprosent på 35, og Kunnskapssenteret kan ikke konkludere med at utvalget er representativt.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 3, 2007, side

Kommenter denne artikkelen