Du er her

Spel deg smart

Musikkundervising er knytta til høgare IQ og betre akademiske prestasjonar hjå born.

I 2004 publiserte professor i psykologi ved universitetet i Toronto, E. Glenn Schellenberg, ein studie som viste at seksåringar som fekk eit års undervisning i song og pianospel oppnådde ein signifikant auke i IQ samanlikna med ei kontrollgruppe. Ifølgje Journal of Educational Psychology tydar Schellenberg sitt nyaste arbeid på at effekten samsvarar med dosen med musikk.

Di lengre borna i Schellenberg sin studie tok timar i musikk, di høgare blei IQ og skulekarakterar.

Schellenberg og kollegane tok for seg to grupper med studentar: born mellom seks og 11 år, og førsteårs collegestudentar, og kartla IQ, skuleprestasjonar og talet på år med musikkundervisning for begge gruppene.

I den yngste gruppa fann forskarane at kvar ekstra månad med musikkundervisning samsvarte med ein sjettedels poeng auke i IQ, nok som skulle tilseie ein auke i 7,5 poeng over seks år. Resultata for collegestudentane, var to poeng auke i IQ etter seks år med musikk. Både små og store musikkstudentar hadde betre skuleresultat enn kontrollgruppene, og collegestudentane viste òg betra evne til å organisera inntrykk, og betra arbeidshukommelse. Resultata besto sjølv etter at dei var kontrollert opp mot inntekt, utdanningsnivå og kjønn hjå foreldra.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 8, 2006, side

Kommenter denne artikkelen