Du er her

Cellegift svekker Kognisjon

Kjemoterapeutisk behandling svekker kognitive evner hos brystkreftpasienter.

Canadiske forskere har gjennomført en metaanalyse av syv ulike studier som vurderte nevropsykologiske effekter av såkalt Adjuvant Chemotherapy (AC) for kvinner med brystkreft. Forskerne fant at pasientene som fikk AC hadde signifikant dårligere kognitiv funksjon enn de som ikke fikk slik behandling.

Av de åtte kognitive domenene som ble undersøkt, var det bare enkel oppmerksomhet som ikke syntes å bli påvirket av kjemoterapien. Språk og korttidshukommelse gav størst forskjell mellom gruppene. Her nærmet utslaget seg moderat effekt, mens den gjennomsnittlige effektstørrelsen var på fra liten til medium nevropsykologisk tilbakegang. Ifølge The Clinical Neuropsychologist er forfatterne opptatt av at resultatene må ses på som foreløpige, grunnet et begrenset materiale.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 7, 2006, side

Kommenter denne artikkelen